Polska pomoc

 

Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

Gruzja jest obecnie na etapie przemian systemowych i ustrojowych. Reformy podjęto m.in. w obszarze polityki społecznej. Szczególną uwagę poświęcono grupom narażonym na wykluczenie. Jedną z najbardziej marginalizowanych grup społecznych w Gruzji są osoby niepełnosprawne. Dzieje się to za sprawą negatywnych stereotypów, barier środowiskowych i trudnej sytuacji materialnej, a także niewystarczających przepisów prawnych i mechanizmów ich wdrażania. Polsko-gruzińska współpraca ma służyć zmianie tej sytuacji.

Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

W 2015 roku odbyła się czwarta edycja projektu „Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”. Działania, stanowiące odpowiedź na potrzeby strony gruzińskiej, są realizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji od 2012 r.

Podczas pobytu delegacji polskiej w Gruzji w 2014 roku gospodarze poprosili o zorganizowanie wizyty szkoleniowej w Polsce poświęconej zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych w związku z art. 8 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Ogólnym celem projektu była poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych w Gruzji, natomiast celami bezpośrednimi był transfer wiedzy i dobrych praktyk oraz przekazanie rozwiązań legislacyjnych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych Gruzji w następujących obszarach:

  • podnoszenie świadomości społeczeństwa z zakresu spraw związanych z niepełnosprawnością;
  • likwidacja barier architektonicznych;
  • dostępność i projektowanie uniwersalne;
  • metody terapii dzieci i osób dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
  • system wsparcia dzieci i osób dorosłych z autyzmem.

Ponadto budowano współpracę między podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Gruzji i inicjowano współpracę dwustronną między organizacjami gruzińskimi i polskimi. Projekt był skierowany przede wszystkim do administracji państwowej, ale także do administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.

Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

Przedstawiciele gruzińskiego parlamentu, administracji rządowej, mediów publicznych, Rzecznika Praw Obywatelskich podczas wizyty w Polsce w czerwcu 2015 roku uzyskali wiedzę na temat kształtowania pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych w mediach za pomocą kampanii społecznych.

Przedstawiciele trzech gruzińskich organizacji pozarządowych odbyli staż w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, podczas którego poznali metody terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W tym czasie uzyskali też wiedzę na temat funkcjonowania ośrodka, który prowadzi działania skierowane zarówno do dzieci (m.in. wczesna diagnoza), jak i do dorosłych (np. mieszkania treningowe).

Pięć osób, w tym przedstawiciel Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw społecznych, dwóch przedstawicieli urzędu miasta w Tbilisi oraz dwóch przedstawicieli ośrodków akademickich podczas wizyty w Polsce w czerwcu 2015 roku uzyskało wiedzę na temat systemu wsparcia osób z autyzmem (diagnoza, edukacja, rehabilitacja społeczna i zawodowa).