Polska pomoc

 

Podnoszenie kompetencji nauczycieli w irackim Kurdystanie

W związku z inwazją Państwa Islamskiego na terenie irackiego Kurdystanu znalazło schronienie blisko 1,5 mln uchodźców z Syrii oraz wewnętrznie przesiedlonych z Iraku, w tym duża grupa chrześcijan (m.in. z Mosulu). Większość z nich przebywa w obozach dla uchodźców, zdana na pomoc humanitarną.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci i młodzież szkolna, pozbawione możliwości normalnego rozwoju. Wysiłki władz w celu zapewnienia właściwej opieki, edukacji szkolnej i wychowania (także przeciwdziałania patologiom) mają ograniczony wymiar i wymagają wsparcia m.in. ze strony organizacji pozarządowych. Brak jest odpowiednio przygotowanych kadr wychowawców do pracy w warunkach obozowych. Konieczna jest poprawa systemu opieki i edukacji dzieci uchodźców. Przyczyni się do niej podniesienie kwalifikacji nauczycieli poziomu podstawowego pracujących w obozach dla uchodźców, którzy w przyszłości, jako wykwalifikowane kadry, zasilą grona pedagogiczne lokalnych szkół.

Podnoszenie kompetencji nauczycieli w irackim Kurdystanie

Projekt był realizowany w październiku i listopadzie 2015 roku. Skierowany był do nauczycieli pracujących w obozach dla uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych. Pośrednimi beneficjentami projektu miały być też uczone przez nich dzieci (ok. 10 000 uczniów).

Celem projektu była poprawa poziomu opieki i edukacji podstawowej dzieci przebywających w obozach. Projekt przewidywał zorganizowanie szkoleń dla lokalnych nauczycieli, które miały podnieść ich kwalifikacje w zakresie pracy w trudnych warunkach z dziećmi uchodźców. Przewidywał działania mające na celu pomoc w rozwoju wszechstronnej osobowości uczniów. Nauczyciele mieli zostać przeszkoleni w zakresie swojej komunikacji interpersonalnej z dziećmi oraz innych aspektów dotyczących pracy z małym dzieckiem. Zadaniem uczestników szkoleń miało być też opracowanie planu pracy dotyczącego rozwoju dziecka (pod względem emocjonalnym, fizycznym i ruchowym), aby pomóc w dopasowaniu zabawy do wieku dzieci.

Po odbytych warsztatach nauczyciele mieli przygotować pakiet edukacyjny – plan pracy z dziećmi w wieku szkolnym w poszczególnych grupach wiekowych.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,0304 zł.

Podnoszenie kompetencji nauczycieli w irackim Kurdystanie

Środki przeznaczone na projekt zostały wykorzystane do zorganizowania szkoleń dla nauczycieli pracujących w 8 obozach dla uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych na terenie irackiego Kurdystanu (Harsham, Baharka, Qushtapa, Kawrqock, Darashkran, Gawelan, Basrma i Akrie).

Fundacja Barzani, lokalny partner projektu, uzyskała zgodę miejscowych władz i administracji obozów na prowadzenie warsztatów. Wybrała też uczestników szkoleń oraz zakupiła wyposażenie sal wykładowych, na które składało się 8 laptopów i  8 projektorów i wraz z ekranami. Będą one służyły jako pomoce edukacyjne w obozach, w których odbyły się warsztaty.

Podzieleni na grupy uczestnicy szkoleń zostali wyposażeni w sprzęt komputerowy, podręczniki, zabawki i przybory biurowe. Zajęcia, na które składały się również wykłady i lekcje pokazowe, prowadzone były przez zagranicznych ekspertów-trenerów. Uczestniczyło w nich w sumie 89 nauczycieli. Warsztaty dotyczyły głównie metodyki pracy z dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych, mającymi za sobą doświadczenia wojenne. Obejmowały też ćwiczenia umiejętności językowych oraz naukę animacji zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nauczyciele zostali też przeszkoleni z podstaw praw dziecka.