Polska pomoc

 

Podnoszenie jakości edukacji globalnej w Polsce poprzez upowszechnianie metody rozwijania krytycznego myślenia, udostępnienie wysokiej jakości materiałów dla szkół podstawowych oraz bliższą współpracę z nauczycielkami i nauczycielami

Projekt skierowany był do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Miał on na celu m.in. podniesienie świadomości  nauczycieli, edukatorów oraz pracowników organizacji pozarządowych na temat istnienia globalnych współzależności. Inspiracją do jego przeprowadzenia była diagnoza zgodnie z którą dostępne w Polsce materiały dydaktyczne z zakresu edukacji globalnej nie kształtują w wystarczającym stopniu umiejętności krytycznego myślenia. Brak jest także konkretnych i skutecznych ćwiczeń dopasowanych formą i treścią do potrzeb tej grupy wiekowej uczniów. W konsekwencji nauczyciele nie posiadają odpowiednich materiałów, które mogłyby posłużyć jako pomoce dydaktyczne do nauczania dzieci ze szkół podstawowych.

W ramach projektu zorganizowano szkolenia, których  tematem przewodnim  były metody dociekań filozoficznych oraz narzędzia do ww. badań. W szkoleniach tych wzięły udział 72 osoby. Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych w szkołach podstawowych z udziałem 2 160 dzieci, opracowano także ocenę obecnego stanu wiedzy najmłodszych nt. edukacji globalnej. Ponadto, opracowano zestaw 15 scenariuszy zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych. W celu rozwinięcia u najmłodszych uczniów zdolności krytycznego myślenia przeprowadzono w szkołach cykl zajęć związanych z tematyką globalną. Szacuje się, że liczba beneficjentów tego projektu (zarówno nauczycieli, jak i ich uczniów) wyniosła łącznie ok. 4 500 osób.