Polska pomoc

 

Podniesienie poziomu zawodowych umiejętności praktycznych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

W 2015 roku w szkole specjalnej w Mołotkowiczach na Białorusi uczy się i mieszka 157 dzieci (89 chłopców, 68 dziewczynek) o różnym stopniu intelektualnej niepełnosprawności, pochodzących z różnych rejonów obwodu brzeskiego. Zasadniczą grupę wychowanków stanowią dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, o niskim statusie materialnym. U wszystkich wychowanków placówki zdiagnozowano niepełnosprawność intelektualną - w większości, w stopniu lekkim i umiarkowanym. Misją szkoły w Mołotkowiczach jest rozwój kompetencji społecznych i zawodowych uczniów.

Jednym z problemów, z którymi boryka się szkoła jest brak odpowiedniej infrastruktury, w tym mebli. Potrzeby placówki w tym zakresie są ogromne – w samym korpusie sypialnym, meble nie były wymieniane od 1962 r.

Niniejszy projekt jest rozszerzeniem działań podejmowanych w ramach projektu realizowanego w 2014 r. pt.: „Integracja społeczna młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną - Mołotkowicze” (MG2014/0641/AMB), w ramach którego zmodernizowano istniejące i utworzono nowe specjalistyczne warsztaty (m.in. garncarski, stolarski, krawiecki). Celem projektu było umożliwienie wychowankom szkoły zdobycia specjalistycznych kompetencji zawodowych, ułatwiających samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu okresu nauki.

Podniesienie poziomu zawodowych umiejętności praktycznych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Projekt realizowany będzie w okresie od sierpnia do grudnia 2015 r. Jego realizacja umożliwi rozwinięcie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się na kierunku stolarz w ramach prowadzonych w szkole zajęć warsztatowych. Jednocześnie projekt stanowić będzie remedium na braki w wyposażeniu szkoły, poprzez wykonanie mebli przez uczniów.

Kluczowym komponentem projektu jest promocja polskich firm z branży meblarskiej działających na białoruskim rynku. Projekt zakłada zakup materiałów do produkcji mebli firmy Kronopol oraz odbycie stażu zawodowego przez 4 uczniów i 4 nauczycieli w zakładzie produkcyjnym polskiej firmy Black Red White w Brześciu.

Uczniowie szkoły za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie (płatne z budżetu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Białorusi) co jest o tyle istotne, że większość z nich jest sierotami i nie może liczyć na żadne dodatkowe wsparcie. Własny dochód pełni również walor wychowawczo-terapeutyczny – uczniowie czują się przydatni i widzą, że własną pracą mogą na siebie zarobić. Otrzymane wynagrodzenie pozwoli im również na rozwijanie umiejętności gospodarowania własnymi finansami, co jest kwestią zasadniczą w ich późniejszym, samodzielnym życiu.

Podniesienie poziomu zawodowych umiejętności praktycznych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Projekt realizowany był w okresie od sierpnia do grudnia 2015 r. Grupa uczniów szkoły wzięła udział w szkoleniu zawodowym zorganizowanym przez fabrykę mebli Black Red White w Brześciu. Uczestnicy zapoznali się z cyklem produkcyjnym mebli i zdobyli wiedzę niezbędną do samodzielnego wykonania mebli w warunkach szkolnych. W pełni zrealizowano bazowy cel projektu, zakładający zakup materiałów do produkcji mebli od polskich producentów (płyty pilśniowe, akcesoria meblarskie, itp.). Rozpoczęto produkcję mebli w ramach warsztatów stolarskich prowadzonych w szkole, dzięki czemu pierwsza partia starego wyposażenia szkoły została wymieniona. Trwają intensywne prace nad dalszą modernizacja wyposażenia szkoły. Zgodnie z założeniami projektu, za pracę wykonaną w ramach warsztatów stolarskich uczniowie otrzymują wynagrodzenie.