Polska pomoc

 

Pilotażowy system skupu, przechowywania i sprzedaży warzyw i owoców w regionie wiejskim Braviceni

Mołdawska gospodarka jest w dużym stopniu uzależniona od sektora rolniczego, który jako główna dziedzina gospodarki tego kraju daje ok. 60% wpływów z eksportu i zatrudnia bezpośrednio ponad 40%, a z uwzględnieniem ludności żyjącej z dochodów związanych z rolnictwem, znacznie ponad 50% ludności czynnej zawodowo.

Według dostępnych źródeł w Mołdawii szczególnie w regionach wiejskich występują największe obszary ubóstwa, najniższe wynagrodzenia, największa emigracja zarobkowa, największe zagrożenia w zakresie szeroko pojętego wykluczenia społecznego. Bezpośrednim skutkiem takiej sytuacji jest ogromna emigracja ekonomiczna. Według niektórych statystyk prawie milion osób wyemigrowało z Mołdawii w celach zarobkowych (prawie 25% społeczeństwa, blisko 45% ludności czynnej zawodowo).

Te katastrofalne wskaźniki są jeszcze wyższe w sektorze rolniczym. Masowa emigracja zarobkowa z regionów wiejskich ma bardzo negatywne następstwa ekonomiczne i społeczne, z których szczególnie istotne to wyludnienie wsi i utrata osób najbardziej przedsiębiorczych, rozbite rodziny, brak opieki nad dziećmi i osobami starszymi, porzucone gospodarstwa rolne. Konsekwencją są również następstwa budżetowe: mniejsze wpływy podatkowe i wyższe wydatki socjalne, co w zasadniczy sposób ogranicza możliwości rozwojowe Mołdawii.

W 1992 roku w Mołdawii przeprowadzono prywatyzację w sektorze rolniczym, w wyniku której nastąpiło rozdrobnienie gospodarstw rolnych (średnio do 1,8 ha na rodzinę), co praktycznie uniemożliwia ich modernizację: specjalizację i mechanizację. W tym okresie nastąpiła też degradacja infrastruktury obsługi rolnictwa. Jedynym z ekonomicznie uzasadnionych sposobów podniesienia dochodów rolników jest tworzenie spółdzielni producenckich. Mogą one pomóc w organizacji wspólnego skupu, przechowywania, transportu i sprzedaży produktów rolnych pochodzących z małych rodzinnych gospodarstw.

Pierwsze pilotażowe projekty dotyczące skupu i przeróbki mleka zostały zrealizowane w Mołdawii w latach 2009-2010 i zakończyły się pełnym sukcesem. W wyniku tych projektów przychody ponad 500 rodzin rolniczych producentów mleka wzrosły w 2010 roku o ponad 100%, natomiast przychody zakładu przetwórstwa mleka o około 70%. Dodatkowo stworzono ponad 30 nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Efekty tych projektów były omawiane na krajowym Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich w Mołdawii, przedstawiane i komentowane w TV, radio i lokalnej prasie.

W ramach obecnego projektu Fundacja Wschód zamierza podjąć współpracę z kolejną rolniczą spółdzielnią producencką – zrzeszającą producentów warzyw i owoców. Są nimi właściciele drobnych gospodarstw rolnych, często posiadających przydomowe folie lub szklarnie, niewielkie sady, ogrody warzywne, produkujących częściowo na własne potrzeby a częściowo na sprzedaż. We wsi Braviceni i okolicach jest już ponad 130 rodzin rolniczych - właścicieli folii ogrodniczych, które będą mogły korzystać z usług spółdzielni, co w bezpośredni sposób wpłynie na wzrost ich dochodów.

Pilotażowy system skupu, przechowywania i sprzedaży warzyw i owoców w regionie wiejskim Braviceni

Podjęte działania niemal w całości zaplanowano w Mołdawii, na terenach wiejskich i dotyczyły wsparcia dla lokalnej spółdzielni producentów owoców i warzyw, znajdującej się we wsi Braviceni, (region Orhei). W ich ramach przeprowadzono remont i adaptację istniejącego budynku na chłodnię oraz punkt skupu owoców i warzyw, zakupiono samochód dostawczy, przeprowadzono szkolenia dla producentów owoców i warzyw.  Celem było umożliwienie sprzedaży przez okolicznych rolników nadwyżek swojej produkcji rolnej, co w znaczny sposób wpłynęło na dotychczasową dochodowość ich gospodarstw. Spółdzielnia obsługuje obecnie wsie: Braviceni, Malaiesti, Cucuruzeni, Ignatei, Samaskani, Meseni, Olescani, Fuzovca, Gordinesti, Pereni, Pripeceni, Scorteni, Raspopeni, Peciste, Tintareni i Chistelnita. Po realizacji projektu dodatkowo będzie obsługiwała wsie: Breanova, Tyrzieni i Fiodorovka.

W Polsce zaplanowana została natomiast wizyta studyjna, która odbyła się:

 • w województwie podlaskim ze względu na specyfikę regionu - silnego ośrodka rolniczego w Polsce oraz
 • w województwie mazowieckim, rejon Sochaczewa - wiodącego ośrodka sadownictwa i przetwórstwa owoców.

Realizacja projektu polegała na:

 • otwarciu regionalnego punktu skupu, sortowania i pakowania warzyw i owoców we wsi Braviceni;
 • utworzeniu lokalnej chłodni do przechowywania skupowanych warzyw i owoców;
 • stworzeniu systemu dystrybucji i sprzedaży warzyw i owoców;
 • przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń rolników producentów warzyw i owoców w zakresie produkcji, ochrony przed szkodnikami, zasad składowania i przechowywania, dystrybucji i sprzedaży;
 • stworzeniu rolnikom możliwości sprzedaży nadwyżek produkowanych warzyw i owoców, co w znaczny sposób wpłynęło na dochodowość ich gospodarstw.

Ponadto projekt uzyskał rekomendacje ze strony miejscowych władz samorządowych, Krajowego Związku Rolników Mołdawii oraz Ministerstwa Rolnictwa Mołdawii.

Pilotażowy system skupu, przechowywania i sprzedaży warzyw i owoców w regionie wiejskim Braviceni

W ramach działań projektowych:

 • przekazano wiedzę i polskie doświadczenia w zakresie przechowywania, pakowania i dystrybucji warzyw i owoców w ramach wizyty studyjnej do Polski (województwo podlaskie i mazowieckie);
 • uruchomiono chłodnię (o kubaturze 1400 m3) do przechowywania warzyw i owoców (ponad 300 ton rocznie);
 • uruchomiono punktu skupu, sortowania i pakowania warzyw i owoców (ponad 150 m2);
 • zorganizowano system dystrybucji i sprzedaży warzyw i owoców (na poziomie około 3 ton dziennie w sezonie);
 • zatrudniono i przeszkolono 3 pracowników chłodni;
 • zatrudniono i przeszkolono 5 pracowników w punkcie skupu i sprzedaży;
 • zakupiono samochód izotermę;
 • przeprowadzono akcję marketingową wśród potencjalnych odbiorców;
 • przeprowadzono szkolenia i konsultację dla lokalnych rolników producentów oraz pracowników (łącznie około 80 osób).