Polska pomoc

Piętnaste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

29 listopada 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się piętnaste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczył Pan Minister Maciej Lang, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Głównym tematem posiedzenia był Plan współpracy rozwojowej w 2019 r. W drodze uchwały Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. Zaopiniowany Plan zostanie przedłożony do podpisu Ministrowi Spraw Zagranicznych. Dokument, opracowany zgodnie z ustawą z dnia  16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej, realizuje założenia Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.  Określa kierunki, cele i formy działań w obszarze współpracy rozwojowej oraz wysokość środków finansowych kierowanych do krajów partnerskich za pośrednictwem instrumentów współpracy bilateralnej oraz wielostronnej.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało Radzie raport z realizacji działań w roku 2017 w zakresie nielegalnych przepływów finansowych w obszarach walki z unikaniem opodatkowania i praniem pieniędzy oraz plan działań na rok 2019. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło sprawozdanie z realizacji w roku 2017 działań w zakresie upowszechniania i wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz informację nt. planowanych w roku 2019 działań w tych obszarach.

Ponadto Rada wysłuchała informacji nt. wyników ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej dot. Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, jaką w połowie okresu jego realizacji, w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadziła firma Ecorys Polska.

 

 

w górę

Tagi