Polska pomoc

Organy administracji rządowej

Zasady współpracy MSZ z organami administracji rządowej w zakresie współpracy rozwojowej

Administracja rządowa jest ważnym partnerem Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy realizacji zadań polskiej współpracy rozwojowej. Zaangażowanie ministerstw i ich inicjatywy służą wsparciu reform i działań o charakterze systemowym w krajach priorytetowych, w tym szczególnie w wybranych państwach Partnerstwa Wschodniego: Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainie. Współpraca ta najczęściej realizowana jest z administracją kraju, który pomoc przyjmuje, co pozwala skuteczniej wpływać na zmiany o zasięgu ogólnokrajowym.

Projekty i inne inicjatywy realizowane przez organy administracji rządowej muszą wpisywać się w priorytety określone dla danego kraju w dokumentach strategicznych, szczególnie w planie współpracy rozwojowej na dany rok. Dzięki temu uzupełniają one działania innych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych. Ponadto administracja rządowa odpowiedzialna jest za działania skierowane do polskiego społeczeństwa z zakresu edukacji globalnej oraz programy stypendialne dla obywateli z innych państw.

Nabór projektów organów administracji rządowej i jednostek im podległych obywa się nie później niż do końca pierwszego kwartału danego roku. Projekty są poddawane ocenie i rekomendowane do dofinansowania. Następnie informacja o projektach wybranych do realizacji jest zamieszczana na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl. Dodatkowo przesyłane jest pismo z decyzją oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów. Decyzja stanowi podstawę do ubiegania się przez ministerstwa o środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Po otrzymaniu dofinansowania ministerstwa wdrażają projekty zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów pomocy rozwojowej przez administrację rządową.

w górę

Tagi