Polska pomoc

 

Organizacja i wyposażenie laboratorium systemów sterowania pojazdów szynowych współpracujących z fotowoltaicznym układem zasilania


W ostatnich latach w Polsce nastąpił szybki rozwój technologii zasilania i sterowania kolejowych napędów trakcyjnych. Przykładem rozwiązania, które zapewnia pracę napędu z maksymalną sprawnością i przy minimalnych stratach, może być system klasy TCMS (Train Control and Monitoring System) opracowany przez firmę MEDCOM.

Ukraina nie posiada tego typu technologii, co skazuje ten kraj na import i uzależnienie od zewnętrznych dostawców. Dlatego też powstał projekt, którego głównym celem jest wyposażenie laboratorium systemów sterowania i diagnostyki pojazdów szynowych Ukraińskiej Państwowej Akademii Transportu Kolejowego w Charkowie (UPATK) w nowoczesny symulator systemu TCMS.

Najlepszym sposobem podzielenia się wiedzą i doświadczeniem jest dostarczenie Akademii w Charkowie nowoczesnych energooszczędnych technologii i specjalistycznych rozwiązań technicznych. Nowoczesne laboratorium wyposażone w symulator systemu TCMS umożliwi słuchaczom Akademii naukę budowy układów sterowania i diagnostyki kolejowych napędów trakcyjnych, a także naukę programowania sterowników.

Organizacja i wyposażenie laboratorium systemów sterowania pojazdów szynowych współpracujących z fotowoltaicznym układem zasilania


Projekt realizowany był w okresie od 4 lutego do 12 grudnia 2014 r. Miejscem realizacji projektu był Charków na Ukrainie.

Wykonawcą projektu został Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wraz z partnerem firmą MEDCOM  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a partnerem lokalnym Ukraińska Akademia Transportu Kolejowego w Charkowie.

Projekt  zakładał zorganizowanie i wyposażenie laboratorium systemów sterowania i diagnostyki pojazdów szynowych oraz zorganizowanie cyklu szkoleń i seminariów dotyczących przedmiotu projektu. Ukraińscy studenci zdobyli wiedzę na temat energooszczędnych systemów, którą będą mogli wykorzystywać w pracy zawodowej.

Projekt zakładał osiągnięcie następujących celów:

- podniesienie poziomu kształcenia studentów poprzez dostarczenie najnowocześniejszych narzędzi  do programowania układów sterowania i diagnostyki pojazdów trakcyjnych z energooszczędnym napędem asynchronicznym.

- przekazanie wiedzy na temat tworzenia energooszczędnych systemów napędowych i przetwarzania energii w pojazdach szynowych.

- umożliwienie prowadzenia prac projektowych układów sterowania i diagnostyki pojazdów szynowych oraz integracji systemów pokładowych.

Beneficjentami ostatecznymi projektu byli studenci Akademii w Charkowie oraz pracownicy dydaktyczni i naukowi tej uczelni.

Projekt służy realizacji Priorytetu 13 – edukacja.

Organizacja i wyposażenie laboratorium systemów sterowania pojazdów szynowych współpracujących z fotowoltaicznym układem zasilania


Głównym rezultatem projektu było opracowanie i zbudowanie symulatora prowadzenia ruchu pojazdu trakcyjnego TCMS (ang. Train Control and Monitoring System). Symulator systemu TCMS jest reprogramowalnym urządzeniem, a tym samym praktycznym narzędziem edukacji w dziedzinie ruchu trakcyjnego z pierwszoplanowym kryterium energooszczędności. Symulator został przekazany UPATK w Charkowie wraz z kodami źródłowymi oprogramowania oraz kompletem dokumentacji technicznej w tym dokumentacji oprogramowania. Przekazane zostały również pomoce dydaktyczne w postaci czterech tablic przedstawiających nowoczesne rozwiązania obwodów głównych i sterowniczych pojazdów trakcyjnych. Szkoleniem z obsługi i programowania symulatora oraz energooszczędnych technologii w transporcie kolejowym zostało objętych pięciu pracowników UPATK, którzy jako trenerzy będą szkolić studentów i kadrę naukową UPATK w Charkowie. Dzięki powyższym działaniom możliwe będzie wieloletnie korzystanie przez beneficjentów z materialnych efektów realizacji projektu.