Polska pomoc

 

One są wśród nas (3)

Projekt był odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez gruzińskie placówki oświaty podczas wizyty studyjnej w sierpniu 2011 r. i pierwszego szkolenia, które odbyło się w roku 2012. Potrzeby zgłoszone przez stronę gruzińską dotyczyły głównie braku odpowiednich kompetencji nauczycieli szkół publicznych, a także braku akceptacji dzieci o specjalnych potrzebach przez rówieśników, rodziców i społeczeństwo.

Grupa specjalistów pracujących przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Gruzji, podczas szkoleń, które odbyły się w 2012 r. zgłosiła szereg szczegółowych potrzeb i trudności związanych z wdrażaniem tzw. edukacji włączającej. Były to m.in.:

  • konieczność wypracowania procedur związanych z diagnozowaniem i orzecznictwem dotyczącym uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz planowaniem pracy,
  • przygotowanie specjalistów do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami,
  • potrzeba podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami,
  • nadzór i ocena efektywności wsparcia udzielanego uczniom,
  • kształcenie zawodowe i przygotowanie do dorosłości uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Z tych powodów podjęta została decyzja o kontynuowaniu działań w roku 2013.

One są wśród nas (3)

W latach 2013-2014 tematyka prowadzonych szkoleń objęła pracę z wybranymi grupami dzieci z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu zdobyli kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć dla szkół z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Celem projektu było budowanie świadomości, że dzieci ze specjalnymi potrzebami stanowią część społeczeństwa. Służyło temu upowszechnianie idei edukacji włączającej, a także inicjowanie zmian w systemie edukacji.

One są wśród nas (3)

Podczas 2 szkoleń przeszkolono 30 osób (10 grup z 7 regionów Gruzji). Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie edukacji włączającej w gruzińskim systemie edukacji. Pierwsze szkolenie odbyło się w Polsce, w Sulejówku, zaś drugie w Tbilisi. W ramach przygotowania do wdrażania zmian w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów oraz realizacji edukacji włączającej, uczestnicy szkolenia przyglądali się pracy w polskich szkołach i placówkach (wizyty studyjne) oraz uczestniczyli w spotkaniach superwizyjnych na terenie miast  Rustawi i Khashuri.

Podczas projektu przeprowadzono łącznie 80 godzin szkoleniowych i 20 godzin superwizyjnych w ciągu 13 dni szkoleniowych rozłożonych na dwa zjazdy. Wydano także publikację  pt. „Indywidualizować i dostosowywać - praca z uczniami z niepełnosprawnością w szkole." Przekazano też pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane przez uczestników projektu.