Polska pomoc

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego "Wolontariat polska pomoc 2012"

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

ogłasza konkurs na realizację zadania:

Wolontariat polska pomoc 2012"

Celem zadania będzie: wyłonienie najlepszych projektodawców,  którzy będą realizować projekty wolontariackie na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD.  

Przekazanie dofinansowania na realizację projektów

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi: 1 000 000 zł (słownie: jeden  milion złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (http://www.msz.gov.pl/; www.polskapomoc.gov.pl ) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z  regulaminem konkursu wraz z załącznikami. 

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Zarejestrować się na stronie http://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji
    w latach 2007 - 2011 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta zapomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście na Dziennik Podawczy MSZ,
  • dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie powinny dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs - Wolontariat polska pomoc  2012"

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23 do dnia 4 kwietnia 2012 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona
na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (http://www.msz.gov.pl/, www.polskapomoc.gov.pl ) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do dnia 11 czerwca 2012 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2012 roku i w 2011 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie „Wolontariat polska pomoc 2011", na realizację którego przeznaczyło 898.232,40 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote/40).

W roku 2012 MSZ nie realizowało jeszcze zadań tego samego rodzaju.

w górę

Tagi