Polska pomoc

 

Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich

Ukraińska gospodarka jest nadal jedną z najbardziej energochłonnych w Europie. Przemysł pochłania blisko 40% całkowitego zużycia gazu ziemnego. Drugą największą grupą odbiorców jest społeczeństwo ukraińskie, które kupuje około 30% ogólnej konsumpcji gazu. Stąd wynika potrzeba edukacji bezpośrednich konsumentów energii w obszarze efektywności energetycznej.

W dobie coraz większego zapotrzebowania na energię a zarazem wyczerpywania się zasobów paliw pierwotnych (węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej) problem racjonalnego wykorzystania energii nabiera coraz większego znaczenia. Odnawialne źródła energii stanowią dziedzinę gospodarki, która wymaga systemowego podejścia i wsparcia.

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym wymaga podjęcia skonsolidowanych działań na poziomie administracji centralnej i samorządowej, wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, mechanizmów finansowych. Nie jest to możliwe bez aktywności społecznej: bez włączenia w rozwój energetyki odnawialnej samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, inwestorów indywidualnych, czy też samych mieszkańców. Dlatego bardzo ważne jest upowszechnienie wiedzy o możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i korzyściach z tym związanych.

Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich

Celem projektu było przygotowanie administracji obwodowych i rejonowych, instytucji i agencji, a także przedsiębiorców działających na terenie obwodów: lwowskiego, tarnopolskiego, iwano-frankiwskiego i odeskiego do wdrażania rozwiązań w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Obejmował on realizację dwóch kluczowych etapów.

Pierwszy z nich to organizacja warsztatów eksperckich z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) w ukraińskich obwodach. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele administracji obwodowych i rejonowych, przedstawiciele organizacji i instytucji, a także przedsiębiorców, zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii.

Drugi etap projektu to organizacja wizyty studyjnej w województwie podkarpackim, celem której był transfer dobrych praktyk z województwa do obwodów ukraińskich w zakresie wykorzystywania OZE. W wizycie udział wzięli przedstawicieli każdego obwodu partnerskiego. W ramach objazdu studyjnego partnerom zostały zaprezentowane przykładowe inwestycje w zakresie OZE, zlokalizowane na terenie województwa Podkarpackiego.

Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich

W ramach projektu zostały osiągnięte następujące bezpośrednie rezultaty:

1.           204 osób, w tym przedstawicieli administracji obwodowych i rejonowych terenu Obwodu Lwowskiego, Tarnopolskiego, Iwano-Frankiwskiego i Odeskiego, przedstawicieli organizacji i instytucji, a także przedsiębiorstw zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii wzięło udział w warsztatach eksperckich z zakresu OZE. Frekwencja wśród ukraińskich uczestników warsztatów okazała się o 2,5 razy większa niż zakładano. O dużym zainteresowaniu tematyką warsztatów świadczyła nie tylko wysoka frekwencja, lecz także żywe dyskusje oraz ilość i szczegółowość pytań zadawanych ekspertom przez uczestników.

2.           20 osób wzięło udział w wizycie studyjnej do województwa podkarpackiego. Prezes Zarządu Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia ds. Odnawialnych Źródeł Energii, podczas ww. wizyty nawiązał kontakt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie. Po zakończeniu realizacji projektu kontakty są kontynuowane. Miały miejsce kilkakrotne wizyty przedstawicieli Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia ds. Odnawialnych Źródeł Energii mające na celu wdrożenie konkretnych rozwiązań OZE w poszczególnych sektorach gospodarki komunalnej na terenie Ukrainy.

Osiągnięcie bezpośrednich rezultatów w ramach realizowanego projektu przyczyniło się do upowszechnienia wiedzy i świadomości o możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i korzyściach z tym związanych wśród samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, inwestorów indywidualnych oraz mieszkańców Ukrainy.