Polska pomoc

 

Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat

Projekt jest kontynuacją działań edukacyjnych na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów oraz współzależności globalnych wśród społeczeństwa polskiego. Poprzez zaplanowane w projekcie działania ORE ma zamiar dotrzeć do szerokiego grona odbiorców z informacją o globalnych współzależnościach i wyzwaniach.

Nowa podstawa programowa, wprowadzona w szkołach, obliguje każdego nauczyciela do realizacji zadań i treści edukacyjnych w kontekście zachodzących zjawisk na świecie. Ze względu na formalne wprowadzenie edukacji globalnej do szkół, niezbędne jest przygotowanie kadry oświatowej – konsultantów, doradców metodycznych i liderów szkolnych edukacji globalnej, których zadaniem byłoby multiplikowanie wiedzy i pomaganie nauczycielom w podejmowaniu nowych i trudnych zagadnień globalnych m.in. poprzez tworzenie materiałów dydaktycznych oraz organizację szkoleń i projektów.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są nauczyciele i uczniowie, dla których przeprowadzone zostaną szkolenia, wykłady, wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2014 i konkursy na projekt edukacyjny oraz „Szkołę Globalną 2014”. Dzięki projektowi byli wolontariusze, którzy działali w krajach Globalnego Południa, będą mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z uczniami w szkołach całej Polski.

Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat

Celem projektu jest rozszerzenie sieci koordynatorów regionalnych oraz trenerów i mentorów edukacji globalnej o nowe 48 osób, których zadaniem będzie multiplikowanie wiedzy z zakresu edukacji globalnej.

W ramach projektu ORE zorganizuje szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dzięki którym przygotują się do realizacji zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji globalnej, a także rozwiną się w zakresie aktywnych metod pracy z uczniami. Planowane jest przeszkolenie ok. 2300 nauczycieli.

Poprzez warsztaty i spotkania z wolontariuszami, nauczyciele i uczniowie szkół w całej Polsce, rozwiną zainteresowanie zagadnieniami związanymi z życiem w Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Łacińskiej i Azji, a także zmienią stereotypowe postrzeganie problemów Globalnego Południa.

W ramach projektu ORE opracuje poradnik metodyczny z zakresu edukacji globalnej dla nauczycieli wszystkich etapów szkół oraz raport określający stopień wdrażania i realizacji edukacji globalnej w szkołach po 4 latach działań projektowych.

Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat

Dzięki projektowi rozszerzono sieć koordynatorów regionalnych edukacji globalnej o 46 nowych osób, które zostały przeszkolone m.in. w zakresie przygotowania programu szkoleń i pracy metodami aktywnymi z wykorzystaniem technik coachingowych, a także podniesiono ich kompetencje techniczne związane z pracą na platformie szkoleniowej. Uczestnicy otrzymali certyfikaty Trenera szkoleń i/lub Coacha edukacji. W 2015 roku łączna liczba koordynatorów regionalnych wynosi 98 osób.

Szkolenia wprowadzające tematykę edukacji globalnej dla rad pedagogicznych, kadry kierowniczej szkół, konsultantów, doradców metodycznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacji trwały 5 godzin i wzięło w nich udział ok. 1300 uczestników. Natomiast w sześciogodzinnych warsztatach dla nauczycieli, którzy znają podstawy edukacji globalnej wzięło udział ok. 1070 uczestników. Podczas szkoleń dla nauczycieli poruszano m.in. tematy Milenijnych Celów Rozwoju w szkolnych projektach edukacyjnych, edukacji globalnej w podstawie programowej oraz przykładowych narzędzi do pracy z uczniami. 

Szkolenie blended learning dla nauczycieli składało się z 4 modułowych szkoleń online na poziomie podstawowym i dodatkowo jednego na poziomie zaawansowanym. Szkolenie na poziomie podstawowym ukończyło 357 nauczycieli. Na poziomie zaawansowanym, uczestnicy szkoleń z 2013 roku mieli możliwość aktywnej dyskusji na temat 11 wątków związanych z edukacją globalną. Skorzystało z tego 106 nauczycieli, a 74 spełniło warunki kursu i otrzymało zaliczenie.

Jednym z działań projektowych było stworzenie raportu z badania szkół dotyczącego realizacji podstawy programowej w zakresie edukacji globalnej w latach 2011-2013 dostępnego na stronie internetowej: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/a/Raport-z-Badania-Edukacja-globalna-w-szkolach-gimnazjalnych-i-ponadgimnazjalnych-w-Polsce Rozpoczęto również tworzenie poradnika metodycznego po edukacji globalnej dla nauczycieli II, III, IV etapu edukacyjnego.

W ramach projektu odbyło się również 96 dwugodzinnych spotkań wolontariuszy z uczniami w szkołach całej Polski. Tematami spotkań były m.in. „Malawi - gorące serce Afryki”, „Życie codzienne dzieci w Kenii. Co robią wolontariusze w Afryce?”, „Życie, kultura, obyczaje Ameryki Południowej”, „Dookoła Świata. Smaki Tajlandii”. 

W konkursie na najlepszy projekt edukacyjny, komisja wyłoniła 32 projekty edukacyjne/scenariusze zajęć, które zostały nagrodzone sprzętem elektronicznym i pomocami dydaktycznymi. Natomiast trzy zwycięskie szkoły z konkursu na tytuł „Szkoły globalnej 2014” otrzymały certyfikaty i laptopy, a także zaprezentowały swoje osiągnięcia na Konferencji podsumowującej projekt w dniu 12 grudnia 2014 r. Konferencja była również okazją do wytyczenia kierunku działań na 2015 r.