Polska pomoc

Ocena współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych

Dziękujemy organizacjom pozarządowym za udział w badaniu oceniającym współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Państwa opinie pozwolą nam efektywniej realizować cele Programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020. Przedstawione uwagi zostaną uwzględnione w kolejnym sprawozdaniu z realizacji Programu.

w górę

Tagi