Polska pomoc

Oceń współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych!

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wypełnienia krótkiej ankiety oceniającej współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

Program współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020 został ogłoszony w dniu 17 listopada 2017 r.

Głównym celem Programu jest zapewnienie skutecznej współpracy MSZ z organizacjami pozarządowymi w realizacji wybranych zadań w zakresie polityki zagranicznej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Istotne znaczenie mają też wspólne działania zwiększające świadomość polskiej racji stanu w społeczeństwie. Ważne jest również współdziałanie na rzecz pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Aby efektywniej realizować powyższe cele i zidentyfikować trudności występujące w relacjach organizacji pozarządowych z urzędem, chcielibyśmy poznać opinie organizacji.

Badanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. i trwa do dnia 1 sierpnia 2019 r.

Link do ankiety: https://www.webankieta.pl/ankieta/444854/ankieta-dotyczaca-wspolpracy-msz-z-organizacjami-pozarzadowymi.html

 

w górę

Tagi