Polska pomoc

O XVII posiedzeniu Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

W siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się siedemnaste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczył wiceminister Paweł Jabłoński, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Podczas posiedzenia w dniu 29 listopada 2019 roku członkowie Rady:

- omówili projekt Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2021-2030
- zaopiniowali projekt Planu współpracy rozwojowej w 2020 r.         

W trakcie spotkania przyjęto Uchwałę nr 24 Rady Programowej Współpracy Rozwojowej w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu Planu Współpracy Rozwojowej w 2020 r.

- wysłuchali informacji na temat sprawozdania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z realizacji w 2018 r. obszaru priorytetowego dla działań w ramach spójności  polityk na rzecz rozwoju dot. upowszechniania i wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz plan działań w tych obszarach na 2020 r., a także raportu z wykonania planów działań przewidzianych do realizacji przez Ministerstwo Finansów w 2018 r. w  zakresie nielegalnych przepływów finansowych w obszarach: walka z unikaniem opodatkowania oraz walka z praniem pieniędzy w kontekście spójności polityk na rzecz rozwoju, a także plan działań w tych obszarach na 2020 r.

- otrzymali Informację na temat przeglądu śródokresowego wdrażania w Polsce rekomendacji DAC ujętych w OECD Development Cooperation Peer Review POLAND 2017. 

Warto podkreślić, że Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, który tworzą przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki oraz pracodawców. Do jej zadań należy w szczególności: przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej, opiniowanie projektów programu wieloletniego współpracy rozwojowej i planów rocznych, opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.

w górę

Tagi