Polska pomoc

O XVI posiedzeniu Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

W siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się szesnaste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczył wiceminister Marcin Przydacz, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Podczas posiedzenia w dniu 27 czerwca 2019 roku członkowie Rady:

-  omówili stan prac nad nowym Wieloletnim programem współpracy rozwojowej

 „W 2021 roku chcemy przedstawić program dostosowany do nowych wyzwań. Przed nami wybór strategicznych celów i pożądanych przez nas rezultatów opartych na Celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wybór narzędzi dostosowanych do celów długoterminowych. – mówił wiceszef MSZ rozpoczynając debatę o dokumencie.

Nowy program wieloletni ma być w większym stopniu związany ze strategią polskiej polityki zagranicznej, a także z Agendą 2030 opracowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz realizacją 17-stu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

- podsumowali realizację zadań z zakresu współpracy rozwojowej przez polską administrację rządową w 2018 r.

W trakcie spotkania przyjęto Uchwałę nr 23 Rady Programowej Współpracy Rozwojowej w sprawie zaopiniowania rocznych sprawozdań organów administracji rządowej z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej w 2018 r.

- otrzymali informację na temat ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej prowadzonej w 2019 r.

Warto podkreślić, że Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, który tworzą przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki oraz pracodawców. Do jej zadań należy w szczególności: przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej, opiniowanie projektów programu wieloletniego współpracy rozwojowej i planów rocznych, opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.

w górę

Tagi