Polska pomoc

Nowelizacja ustawy o współpracy rozwojowej

W dniu 11 października 2013 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1283). Nowa regulacja jest efektem poselskiego projektu, który wpłynął do Sejmu dnia 24 maja 2013 r. Rozszerzona w nim została definicja pomocy rozwojowej oraz dokonano aktualizacji nazwy fundacji wykonującej zadania wynikające z ustawy.

Do kręgu biorców pomocy rozwojowej, oprócz państw z listy ustalonej przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (zwanych w ustawie „państwami rozwijającymi się”) dodano społeczeństwa tych państw (art. 1 ust. 1 oraz art. 2 ust. 1 ustawy). Zmiana ta zostało podyktowana faktem, iż polska współpraca rozwojowa adresowana jest także bezpośrednio do obywateli wyżej wspomnianych krajów, np. poprzez zapraszanie ich do udziału w programach stypendialnych realizowanych w Polsce.

Drugą zmianą jest wprowadzenie do treści art. 10 ust. 3 ustawy nowej nazwy Fundacji Solidarności Międzynarodowej w miejsce poprzedniej, która brzmiała: Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”. Zmiana ta jest następstwem decyzji Rady Fundacji z dnia 11 października 2012r., podjętej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Ministrem Skarbu Państwa, zmieniającej jej nazwę. (Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 13 lutego 2013 r.). Nowa nazwa Fundacji, odwołująca się do pojęcia solidarności, lepiej oddaje charakter jej działalności, a ponadto powinna zapewnić większą jej rozpoznawalność w środowisku międzynarodowym.

Ustawa o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej została opublikowana w dniu 5 listopada 2013 r. i weszła w życie z dniem 20 listopada 2013 r. zgodnie z 14 dniowym vacatio legis

w górę

Tagi