Polska pomoc

Nowa podstawa programowa dla ukraińskich szkół

Zwycięstwo Rewolucji Godności zainicjowało potrzebę zmian na Ukrainie. Ważnym elementem procesu demokratycznego jest reforma edukacji. Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez ukraińskie Ministerstwo Nauki i Oświaty, polski resort edukacji podjął się wsparcia Ukrainy w procesie kompleksowej reformy programowej.

W ramach projektu „Nowa ukraińska szkoła” dofinansowanego ze środków polskiej pomocy trwają prace nad opracowaniem i wdrożeniem nowej podstawy programowej dla wszystkich typów ukraińskich szkół. Jest to pierwszy krok do wypełnienia zaleceń Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. W inauguracji projektu udział wzięły pani Lilia Hrynewycz, minister oświaty i nauki Ukrainy, oraz pani Marzenna Drab, Podsekretarz Stanu w MEN.

Spotkanie przedstawicieli polskiego i ukraińskiego resortu edukacji i oświaty

Jesteśmy otwarci, żeby dzielić się doświadczeniami w zakresie reformowania systemu oświaty – powiedziała wiceminister Marzenna Drab, podkreślając, że współpraca z Ukrainą jest dla Polski priorytetowa.

Kolejnym etapem projektu były seminaria organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla ekspertów i autorów podstawy programowej. Dwanaście pięcioosobowych zespołów przedmiotowych, w skład których wchodzą nauczyciele różnych etapów nauczania, doradcy metodyczni oraz nauczyciele konsultanci, korzystając z doświadczeń polskich ekspertów, pracowało nad koncepcją podstawy programowej. Realizatorzy projektu zadbali również o praktyczny aspekt przygotowania autorów do pisania podstawy. Nakreślono różnice pomiędzy podstawą programową, programem szkolnym i standardami egzaminacyjnymi, a także oczekiwania adresatów tych dokumentów. Uczestnicy zastanawiali się nad „stylem pisania”, poziomem szczegółowości zapisów, wzajemnymi relacjami i możliwymi konsekwencjami niespójności między tymi dokumentami.

Warsztaty dla autorów ukraińskiej szkolenej podstawy programowej

Ważnym krokiem do sukcesu przygotowywanej i wdrażanej reformy jest poinformowanie społeczeństwa o zakresie i konsekwencjach zmian. W tym celu zaplanowano wydanie Zeszytów Reform, które zawierać będą zwięzłe informacje dotyczące założeń reformy strukturalnej i programowej oraz harmonogram wdrażania ich na Ukrainie.

Projekt "Nowa Ukraińska Szkoła" jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2016 roku i realizowany w partnerstwie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej/Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Lwowskim Obwodowym Instytutem Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej podległym Zarządowi Oświaty i Nauki Lwowskiej Obwodowej Administracji Publicznej.

w górę

Tagi