Polska pomoc

 

Nasz wspólny świat - edukacja globalna dzieci

Środowisko, w którym będzie realizowany projekt to placówki edukacyjne, głównie przedszkola i szkoły oraz uczelnie wyższe przygotowujące studentów do pracy edukacyjnej.

Potrzeba realizacji projektu wynika z luki pokoleniowej w dostępie do edukacji globalnej (EG): w najmniejszym stopniu obejmuje ona dzieci w wieku przedszkolnym oraz ważnych dla nich dorosłych. Wyraźny jest brak znajomości EG wśród absolwentów kierunków pedagogicznych, niedostatek szkoleń w ośrodkach lokalnych przygotowujących czynnych nauczycieli do wspólnego planowania i wdrażania EG, brak długotrwałego wsparcia merytorycznego i metodycznego dla edukatorów rozpowszechniających idee EG w przedszkolach, szkołach i społecznościach lokalnych przede wszystkim w mniejszych miejscowościach. Istnieje realna potrzeba pracy z nauczycielami, dyrekcjami placówek w kierunku wzmacniania krytycznego myślenia i zmiany postaw, przełamywania własnych stereotypów i uprzedzeń, stosowania przez nauczycieli podejścia opartego na współpracy z dziećmi, dostarczenie aktualnej wiedzy i umiejętności tworzenia narzędzi do pracy.

Ewaluacja 4 edycji projektu „EG dzieci zmienia nasz świat” (2012-15) pokazała, że praca z placówkami przynosi zmianę systemową: włączenie EG w długoterminowe plany pracy oraz wzrost świadomości i zaangażowania ważnych dla dzieci dorosłych (rodzin). Praca systematyczna z kadrą na poziomie zaawansowanym podnosi jakość realizowanych działań i buduje platformę współpracy na rzecz wdrażania EG między placówkami.

Nasz wspólny świat - edukacja globalna dzieci

Projekt „Nasz wspólny świat - edukacja globalna dzieci” ma na celu:

  • przygotowanie społeczeństwa polskiego do stawiania czoła wyzwaniom globalnego świata w tym do zrozumienia przyczyn i konsekwencji zjawisk globalnych, rozumienia świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
  • kształtowanie krytycznego myślenia,
  • promocję zrównoważonego stylu życia i zmianę postaw poprzez wprowadzenie zmiany edukacyjnej na rzecz przygotowywania dzieci do reagowania na wyzwania i możliwości związane z współzależnościami globalnymi.

Projekt kierowany jest do małych miejscowości i ich społeczności na Dolnym Śląsku oraz na Mazowszu. Wezmą w nim udział, oprócz już pracujących nauczycieli, studenci pedagogiki z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Zaplanowane działania na lata 2018, 2019 i 2020 obejmują przeszkolenie 64 nauczycieli i nauczycielek z 32 przedszkoli i szkół z klas I-III na poziomie podstawowym oraz 48 studentów i studentek z 2 uczelni wyższych. Projekt nastawiony jest na osiągniecie efektu multiplikacji, ponieważ jest kierowany do konkretnych placówek, a nie indywidualnych osób. W ten sposób wiedza z tego obszaru jest automatycznie rozprzestrzeniania wśród innych osób z placówki. Projekt jest wynikiem długoterminowej współpracy Fundacji Krzyżowa z Urzędem Miasta Świdnica oraz Urzędem Gminy Świdnica i okolicznymi gminami, a partnerami w projekcie są organy prowadzące szkoły i przedszkola.