Polska pomoc

 

Narzędzia dla Rozwoju. Podniesienie poziomu edukacji średniej i zawodowej w regionach Dodoma i Shinyanga w Tanzanii przez modernizację i doposażenie bibliotek oraz program szkoleniowy w szkołach w Dodomie i Didia.

Jednym z priorytetów Programu Rozwoju Sektora Edukacji Tanzanii (ang. Education Sector Development Programme) jest „poprawa jakości edukacji z naciskiem na tworzenie środowisk sprzyjających nauczaniu i uczeniu się”. Pomimo ogromnego kroku do zapewnienia edukacji dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym w ostatnich 20 latach, Tanzania nadal boryka się z wieloma problemami w sektorze edukacji. Na poziomie szkoły średniej wskaźnik skolaryzacji wzrósł z 5,6% w 1997 r. do ponad 35% w 2012 r., ale towarzyszy temu znaczne obniżenie jakości edukacji. Przyczynami niskiego poziomu edukacji pozostają brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, brak dostępu do materiałów edukacyjnych oraz niewystarczająca infrastruktura i ograniczony dostęp do laboratoriów i bibliotek (ponad 76% szkół średnich w Tanzanii nie posiada bibliotek ani pracowni komputerowych).

Projekt, realizowany w partnerstwie z dwoma szkołami średnimi Don Bosco w Dodomie i w Didia, kompleksowo odpowiada na powyższe problemy. Istniejące biblioteki były zbyt małe i słabo wyposażone, zbiory książkowe zdezaktualizowane, a liczba podręczników niewystarczająca.

Rozbudowa bibliotek, budowa sali komputerowej oraz wyposażenie obu placówek edukacyjnych w książki i sprzęt komputerowy, jak również uzupełniające działania szkoleniowe umożliwią uczniom i nauczycielom kompleksowy dostęp do różnorodnych i nowoczesnych narzędzi rozwoju (książki, komputery z internetem, szkolenia) oraz lepiej przygotują młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Narzędzia dla Rozwoju. Podniesienie poziomu edukacji średniej i zawodowej w regionach Dodoma i Shinyanga w Tanzanii przez modernizację i doposażenie bibliotek oraz program szkoleniowy w szkołach w Dodomie i Didia.

Głównym problemem w edukacji ubogiej młodzieży na poziomie średnim i zawodowym oraz przyczyną niemożliwości kontynuowania edukacji na poziomie wyższym jest brak odpowiednich warunków do nauki, brak dostępu do podstawowych materiałów edukacyjnych, jak podręczniki szkolne i książki, oraz brak dostępu do komputerów. W szkołach średnich Don Bosco w Dodomie i Didia utworzono wcześniej biblioteki, jednak brakowało środków finansowych, aby zakupić wystarczającą liczbę książek i odpowiednie wyposażenie, jak również dokształcić kadrę nauczycielską. Projekt, będący odpowiedzią na powyższe potrzeby, obejmował:

- rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury bibliotek oraz doposażenie umeblowania (dobudowa czytelni w szkole w Didia i powiększenie biblioteki w szkole w Dodomie), dające młodzieży możliwość komfortowej nauki po lekcjach;

- wyposażenie obu bibliotek w książki, dedykowane programy biblioteczne oraz komputery, umożliwiające młodzieży zdobywanie wiedzy; 

- stworzenie pracowni komputerowej w szkole w Dodomie wyposażonej w 30 komputerów z dostępem do internetu, umożliwiającej młodzieży samodzielną pracę i nowe możliwości nauki;

- przeprowadzenie szkoleń bibliotecznych i programu promocji czytelnictwa, ułatwiających młodzieży (także spoza szkoły) efektywne korzystanie z bibliotek;

- podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej pod kątem doradztwa zawodowego, umożliwiające lepsze przygotowanie młodzieży do startu na rynku pracy, bądź kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. 

Dzięki realizacji projektu szkoły staną się placówkami kompleksowo wyposażonymi, posiadającymi wykwalifikowaną kadrę i przygotowującymi młodzież, w tym ze środowisk defaworyzowanych (bezpośrednio ok. 2000 osób), do wymagań rynku pracy. Skutkiem projektu będzie wzrost jakości edukacji i uzyskanie lepszych kwalifikacji przez uczniów, a co za tym idzie zwiększenie ich szans na rynku pracy i poprawę warunków życia. 

Narzędzia dla Rozwoju. Podniesienie poziomu edukacji średniej i zawodowej w regionach Dodoma i Shinyanga w Tanzanii przez modernizację i doposażenie bibliotek oraz program szkoleniowy w szkołach w Dodomie i Didia.

W rezultacie realizacji projektu zbudowane nowe czytelnie w Dodomie i w Didia oraz sala komputerowa w Didia, a biblioteki zostały zmodernizowane i doposażone. Zorganizowano szkolenia dla bibliotekarzy w zakresie obsługi programów bibliotecznych, a dla nauczycieli – z zakresu doradztwa zawodowego. Dodatkowo, grupa uczniów uczestniczyła w szkoleniu pilotażowym z doradztwa zawodowego.

W szczególności w Didia zostało dobudowane nowe piętro budynku o pow. ok. 380 m2, a tamtejsza biblioteka została zmodernizowana i powiększona. W Dodomie biblioteka została zmodernizowana i powiększona do 56 m2, powstała również sala komputerowa o pow. 60 m2. Nowe pomieszczenia zostały w pełni umeblowane, a zmodernizowane biblioteki doposażone w nowe regały, stoły i krzesła. Dodatkowo w Didia zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne, dzięki czemu biblioteka i czytelnia mają zapewniony stały dostęp do prądu. Obie biblioteki zostały ponadto wyposażone w projektory multimedialne. Łącznie zakupiono 7213 książek do obu bibliotek. Zakupiono ponadto 40 komputerów, w tym 5 z oprogramowaniem bibliotecznym, które zostały oddane do użytku młodzieży oraz dodatkowe 2 komputery dla bibliotekarek z oprogramowaniem do obsługi bibliotek. Wszystkie komputery posiadają oryginalne systemy operacyjne i aktualne oprogramowanie antywirusowe. Ze szkoleń bibliotecznych skorzystało dwóch bibliotekarzy, zaś ze szkoleń dla nauczycieli – 70 osób.

W konsekwencji powyższych działań o charakterze infrastrukturalno-szkoleniowych biblioteki w Dodmie i Didia, jako jedne z nielicznych w Tanzanii, są skomputeryzowane, działają w oparciu o dedykowany program oraz są obsługiwane przez przeszkolone osoby. Nauczyciele obu szkół, w Dodomie i w Didia, zostali przeszkoleni w zakresie udzielania uczniom doradztwa zawodowego. Szacuje się, że rezultaty projektu objęły ponad 2800 uczniów szkół średnich i zawodowych i liczba ta będzie w kolejnych latach rosnąć.