Polska pomoc

 

Na wirtualnej autostradzie - nieskończone możliwości dla Twojego biznesu


Jednym z najpilniejszych problemów na Ukrainie jest wysoki stopień bezrobocia wśród młodych ludzi. Absolwenci mają problem ze znalezieniem pracy, ponieważ brakuje im doświadczenia, często też wiele do życzenia pozostawia jakość edukacji. Prowadzenie działalności biznesowej na Ukrainie też nie jest łatwe. Studenci nie tylko odczuwają brak wiedzy nt. zarządzania organizacją i biznesem, ale również obawiają się podjąć pierwsze kroki w celu założenia własnej firmy. W roku 2014 minęły dwa lata od kiedy rząd Ukrainy przyjął plan dotyczący nadania działaniom innowacyjnym priorytetowego znaczenia. Plan ten miał na celu między innymi rozwój infrastruktury innowacyjnej (centra innowacji, parki technologiczne, parki naukowe, inkubatory i inne). W praktyce nadal brakuje i zasobów, i pionierów innowacji.

W ocenie międzynarodowych ekspertów Ukraina jest krajem z ogromnym potencjałem w IT. Mimo to studenci nie mają niemal żadnych możliwości zdobycia wiedzy na temat nowych innowacyjnych technologii w biznesie i możliwości ich sfinansowania.

Organizatorzy poprzednich konkursów w dziedzinie IT mieli głównie na celu zidentyfikowanie utalentowanych młodych osób i zaangażowanie ich w pracę nad innowacjami, ale nie oferowano studentom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności w tych dziedzinach. Nie stanowiły więc przykładu efektywnej edukacji biznesowej. Szkolenia dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzone są na Ukrainie od kilku lat, ale głównie koncentrują się na przekazaniu informacji nt. start-upów i zarządzania biznesem, a nie wprowadzaniu nowych innowacyjnych usług jak e-biznes czy e-commerce, nie pomagają również młodym przedsiębiorcom w znalezieniu potencjalnych inwestorów.

Na wirtualnej autostradzie - nieskończone możliwości dla Twojego biznesu


Projekt realizowany był w okresie 25 kwietnia – 31 grudnia 2014 roku i miał charakter ponadregionalny. Obejmował Kijów, Lwów, Charków, Odessę i Donieck. Wykonawcą projektu była Polska Fundacja Komunikacji a jej partnerem lokalnym Europejska Agencja Innowacji.

Działania w ramach projektu miały na celu: promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie, szerzenie wiedzy o nowoczesnych technologiach, rozpowszechnianie wiedzy nt. nowych możliwości finansowania dla przyszłych przedsiębiorców, rozwój kapitału ludzkiego i umiejętności biznesowych. Projekt miał przyczynić się do wzmocnienia myślenia biznesowego, kompetencji biznesowych w dziedzinie e-biznesu, działań innowacyjnych wśród studentów poprzez poprawę ich umiejętności oraz przekształcenie pomysłów studentów w pomysły na biznes.

Projekt służy realizacji Priorytetu 9 - małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Jego beneficjentami byli studenci i absolwenci ukraińskich uczelni, których grupa przeszła szkolenie z zakładania i prowadzenia własnego biznesu.

Na wirtualnej autostradzie - nieskończone możliwości dla Twojego biznesu


W trakcie projektu 63 studentów i absolwentów brało udział w dwóch rundach szkoleń rozwijających umiejętności biznesowe, które odbywały się w Kijowie i we Lwowie. Szkolenia prowadzone były przez polskich i ukraińskich trenerów. Oprócz tego każdy z uczestników projektu miał możliwość skorzystania z indywidualnego mentoringu pod kątem tworzenia biznesplanu. Ośmiu uczestników zaprezentowało swoje pomysły podczas finałowej konferencji w Kijowie, w trakcie której wybrane zostały w porozumieniu z potencjalnymi inwestorami najlepsze idee biznesowe. Laureaci konkursu otrzymali nagrody, które będą mogli wykorzystać na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dodatkowo zostały nawiązane kontakty biznesowe pomiędzy studentami a wybranymi firmami prywatnymi i ekspertami z zakresu innowacji i biznesu.