Polska pomoc

 

Na styku światów – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu

Projekt „Na styku światów – Centrum Edukacji Globalnej” jest realizowany w Poznaniu, gdzie od 1994r. swoją siedzibę ma Stowarzyszenie „Jeden Świat” oraz w Turku (we współpracy z Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera i Tygodnikiem Echo Turku).

Dotychczasowe doświadczenie i wyniki ewaluacji zakończonych projektów stały się punktem wyjścia do planowania działań w 2014 r. W Polsce obserwujemy rosnącą niechęć do tego co inne, nieznane, obce. Opinie na temat zagadnień globalnych kształtowane są przede wszystkim przez środki masowego przekazu które przedstawiają zaledwie fragment złożonej rzeczywistości i nie zachęcają do samodzielnego, krytycznego myślenia. Powszechne jest stereotypowe postrzeganie krajów Globalnego Południa wyłącznie jako potrzebujących pomocy. Dlatego zaplanowane w projekcie działania wychodzą poza europocentryczną perspektywę, uwzględniają globalne współzależności, nawiązują do aktualnych wyzwań rozwojowych w krajach Globalnego Południa i Północy. Rzetelnie przedstawiona zostanie sytuacja i potencjał krajów Globalnego Południa, z uwzględnieniem ich wkładu w tworzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań dla współczesnych problemów globalnych.

Projekt adresowany jest do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży szkolnej, rodziców, nauczycieli, studentów, pracowników organizacji pozarządowych.

Na styku światów – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” od maja do grudnia 2014 r. Partnerami projektu są: Teatr Polski w Poznaniu, Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera i Tygodnik Echo Turku. W projekcie udział wezmą eksperci z Meksyku, Laosu i Brazylii.

Ogólnym celem projektu jest przełamanie istniejących stereotypów na temat relacji pomiędzy Globalnym Południem a Północą, podniesienie świadomości szerokiego grona odbiorców na temat globalnych współzależności i zachęcenie ich do osobistego zaangażowania w działania zmierzające do rozwiązywania wyzwań globalnych.

Cele szczegółowe:

  1. Zwrócenie uwagi szerokiego grona odbiorców z Poznania i Turku na wyzwania i współzależności globalne.
  2. Upowszechnianie wolnego od stereotypów obrazu krajów Globalnego Południa oraz idei współpracy na rzecz rozwoju, opartej na równości i współodpowiedzialności Globalnego Południa i Północy.
  3. Podniesienie kompetencji nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w edukacji poza formalnej w zakresie innowacyjnych metod edukacji globalnej.
  4. Upowszechnianie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą mieszkańcy Poznania i Turku: 270 dzieci i 40 rodziców weźmie udział w programach edukacyjnych, 400 osób (dzieci, młodzieży i dorośli) weźmie udział w widowiskach narracyjno-muzycznych, 340 osób (młodzież, studenci, nauczyciele, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych) weźmie udział w spotkaniach, wykładach i pokazach filmów w ramach TEG, 96 nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w edukacji poza formalnej będzie uczestniczyło w kursach szkoleniowych.

Na styku światów – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu

Projekt „Na styku światów – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu” miał na celu zapoznanie społeczeństwa ze współczesnymi wyzwaniami i współzależnościami globalnymi, przedstawionymi w różnorodnych formach i skierowanymi do szerokiej publiczności - dzieci, młodzieży i dorosłych. We wszystkich działaniach projektowych zaangażowani byli bezpośrednio eksperci z krajów globalnego Południa – Meksyku i Laosu, a projekt wykonywany był od września do grudnia 2014 roku.

Stowarzyszenie „Jeden Świat” zorganizowało 40 warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 447 dzieci. Zdobyły one informację  na temat zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, współpracy na rzecz rozwoju, dostępu do edukacji, pokoju, solidarności. Podczas zajęć dzieci tworzyły dzieła plastyczne z wykorzystaniem materiałów recyklingowych, oraz słuchały opowieści z krajów globalnego Południa.

Kolejnym działaniem projektowym, który cieszył się większym niż oczekiwane zainteresowaniem, były warsztaty narracyjno-muzyczne organizowane w Teatrze Polskim w Poznaniu. 820 uczestników poznało innowacyjne metody rozwiązywania różnorodnych problemów społecznych. Wszystkie te metody powstały i zostały wdrożone w Meksyku, Brazylii i Laosie. Podczas 12 spotkań, widzowie słuchali opowiadań, tradycyjnych historii azteckich i majańskich, opowieści arabskich, a także zapomnianych polskich opowiadań. Widowiska podzielono na przeznaczone dla wszystkich słuchaczy, jak na przykład „Opowieści papugi” lub „Słowa i dźwięki: na styku światów”, oraz skierowane dla widzów dorosłych – „Kobiety – Mujeres, na podstawie tekstów Eduardo Galeano”. Łącznie we wszystkich warsztatach wzięło udział 820 osób, a wstęp odbywał się na podstawie bezpłatnych wejściówek.

Istotnym działaniem projektowym był cykl 9 spotkań otwartych i 2 wykładów, na których eksperci z Meksyku, Laosu i Holandii przełamywali stereotypowe myślenie społeczeństwa o pomocy rozwojowej i globalnym Południu, jako o jednostronnym transferze wiedzy i środków. Poruszano między innymi tematy monitorowania budżetów miejskich jako metody aktywizacji obywateli, programów edukacyjnych promujących literaturę i czytelnictwo oraz opowiadania historii jako narzędzia w edukacji globalnej. Podczas spotkań nakręcono 6 krótkich filmów, które można obejrzeć na stronach internetowych:

  1. Daniel Gallo – Meksyk: https://www.youtube.com/watch?v=SkwuDAOHLHc
  2. Gala – Meksyk: https://www.youtube.com/watch?v=-7R5KFcdCvU
  3. Marconio – Meksyk: https://www.youtube.com/watch?v=w0LB6ie5ank&spfreload=10
  4. The Festival of Tales: https://www.youtube.com/watch?v=G0h8zul_94Q
  5. Innovations in education, PADETC – Laos: https://www.youtube.com/watch?v=B9Jd-2YKGxw
  6. Citizen’s budget monitoring: https://vimeo.com/113226916

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w Poznaniu odbyły się trzy pokazy filmów składające się z 16 filmów dokumentalnych nt. metod stworzonych w krajach Globalnego Południa. Filmy obejrzało 440 osób.

W ramach projektu odbyło się również 6 kursów szkoleniowych i 1 warsztat dla nauczycieli, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w edukacji poza formalnej i wolontariuszy organizacji pozarządowych, które miały na celu poznanie przez uczestników innowacyjnych metod pracy w zakresu edukacji globalnej. Wzięło w nich udział 91 osób, które zdobytą na szkoleniach wiedzę będą  mogły przekazać dalej młodszym pokoleniom.

Dla celów rozpropagowania zagadnień edukacji globalnej przygotowano 6 publikacji – 2 książki „Mun i Paki” oraz „Kiliwa” zawierające ilustracje i scenariusze zajęć z dziećmi, które zostały opublikowane po 500 egzemplarzy i wysłane do placówek biorących udział w projekcie; a także 4 publikacje elektroniczne na temat innowacyjnych metod rozwiązywania wybranych problemów społecznych: „Promocja literatury i czytelnictwa w szkołach podstawowych”, „Na styku światów –opowiadanie historii”, „Innowacje w edukacji. Program Dobra Szkoła” dostępne na stronie internetowej: https://cegpoznan.wordpress.com/2014/12/15/e-motive-innowacje-w-edukacji-cykl-publikacji/  oraz „Obywatelski monitoring budżetu”, który można znaleźć pod adresem: https://cegpoznan.files.wordpress.com/2015/01/02-inesc.pdf.

Wszystkim działaniom projektowym towarzyszyła szeroko zakrojona promocja do której wykorzystano materiały promocyjne (plakaty i ulotki dot. warsztatów w Turku, plakaty i ulotki dot. widowisk w Turku, ulotki, naklejki dla dzieci na Festiwal Opowieści, papier firmowy). Ponadto, na stronach internetowych Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu, blogu Festiwalu Opowieści, portalach społecznościowych, lokalnych mediach w Poznaniu i Turku oraz w Muzeum Miasta Turku i w Teatrze Polskim w Poznaniu udostępniono materiały informacyjne.

Projekt w znaczący sposób przyczynił się do rozpropagowania zagadnień związanych z edukacją globalną. Dzięki różnorodnym działaniom projektowymi, informacje na temat  zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, współpracy na rzecz rozwoju, dostępu do edukacji, praw kobiet, pokoju i solidarności dotarły do szerokiej grupy osób, a uczestnicy zorganizowanych wydarzeń mogli usłyszeć o tych zagadnieniach bezpośrednio od ekspertów z Meksyku i Laosu.