Polska pomoc

 

Mogę na Ciebie liczyć!

W Gruzji wiele rodzin boryka się z problemem bezrobocia, które w skali kraju sięga 60-70%. Kolejnym problemem są bardzo niskie dochody finansowe przypadające na jednego członka rodziny. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza w przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną ruchowo i/lub umysłowo. Brak jest wystarczającej pomocy socjalnej, psychologicznej, edukacji medycznej oraz dotyczącej procesu pielęgnacyjnego. Tego typu rodziny cierpią z powodu osamotnienia, czasem marginalizacji, czy wręcz wykluczenia z życia społecznego. Są przeciążone przewlekłym sprawowaniem opieki, nierzadko zmagają się z poczuciem winy, wstydu, rozgoryczenia. Zdarza się również, że spotykają się z nieprzychylną reakcją otoczenia. W społeczeństwie brak jest dostatecznej wiedzy na temat niepełnosprawności i zaburzeń psychicznych, co rodzi lęk, dystans lub wrogość.

Mogę na Ciebie liczyć!

W ramach projektu zaoferowano indywidualną pomoc psychologiczną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wspierano też kompetencje rodzicielskie w module Szkoła dla rodziców. Zorganizowano spotkania terapeutyczno-warsztatowe dla rodziców małego dziecka niepełnosprawnego oraz rodziców stających w obliczu nagłej niepełnosprawności swojego dziecka (powstałej np. w wyniku choroby lub wypadku). Powstały cztery grupy wsparcia podzielone ze względu na rodzaje niepełnosprawności dzieci tj. choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, dzieci z tzw. trudnościami wychowawczymi oraz dzieci z niepełnosprawnościami zespolonymi. Interwencja kryzysowa objęła pomoc rodzinie w kryzysie (konflikt, trudne sytuacje itp.). Tematyka spotkań dotyczy psychologicznych i socjalnych aspektów niepełnosprawności, czego efektem było stworzenie papierowej i elektronicznej Mapy psychologicznego i instytucjonalnego wsparcia rodziny (mapa placówek medycznych, rehabilitacyjnych, społecznych, opiekuńczych itd.).

Zorganizowano też warsztaty dla specjalistów na co dzień pracujących z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Podczas seminarium pokazano, jak zachęcać rodziny osób niepełnosprawnych do dzielenia się z innymi rodzinami swoimi sukcesami i problemami oraz jak poszukiwać sprzymierzeńców do działań zmierzających do w rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych na poziomie samorządu i kraju.

Mogę na Ciebie liczyć!

Działania projektowe prowadzone były przez specjalistów polskich (2 specjalistów – psychoterapeutów, oraz założycieli Fundacji Dom), którzy w czasie prowadzonych warsztatów uporządkowali problemy, z którymi spotykają się terapeuci oraz rodzice osób niepełnosprawnych. Opracowano mapę  potrzeb oraz stworzono sieć rozwiązań w różnych obszarach tak zewnętrznych jak i osobistych. Efektem było powołanie TIM-u specjalistów do rozwiązywania problemów wewnątrz grupy specjalistów pracujących w Sankamilo, jak i w kontekście współpracy z rodzicami i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Kolejnym efektem jest zmotywowanie rodziców do poszerzania kompetencji rodzicielskich w taki sposób by efektem stało się powołanie grup wsparcia. Powstały trzy grupy wsparcia:  w Achalciche, Arali i Tbilisi. Każda z grup prowadzona jest przez lidera, przy wsparciu psychologa. Lider odpowiedzialny jest za:  przygotowanie tematyki spotkania, zawiadomienie członków grupy o terminie spotkania, zaproszenie specjalistów. W trakcie realizacji projektu odbyły się po trzy spotkania grup wsparcia. Efektem spotkań z założycielami Fundacji jest powołanie grupy inicjatywnej i złożenie wniosku o utworzenie stowarzyszenia rodzin osób niepełnosprawnych w Achalciche.