Polska pomoc

Modyfikacja Planu współpracy rozwojowej w 2015 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało modyfikację Planu współpracy rozwojowej w 2015 r., wynikającą ze zmieniającej się sytuacji w krajach partnerskich polskiej współpracy rozwojowej, konieczności podjęcia dodatkowych działań realizowanych za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz przeprowadzenia dodatkowego konkursu w obszarze pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy.

Wprowadzone modyfikacje dotyczą następujących punktów Planu:

-   Część I Planu, pkt. 1.1.1. Wspieranie procesów demokratycznych:

  • Wspieranie procesów demokratycznych – dopisanie współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (brak tej informacji w Planie wynikał z pomyłki w trakcie prac edytorskich);
  • Działania realizowane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej;  modyfikacja krajów, do których kierowany będzie konkurs grantowy w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015”, tj. usunięcie z konkursu Armenii i Azerbejdżanu, uzupełnienie o Tadżykistan i Tunezję; dopisanie możliwości realizacji zapytań ofertowych do wybranych krajów. 

-   Aneks I: Podział środków w ramach rezerwy celowej: modyfikacja w podziale środków rezerwy celowej budżetu państwa w pozycjach:

  • Działania realizowane  za pośrednictwem  Fundacji Solidarności Międzynarodowej – zwiększenie alokacji finansowej na rzecz FSM z 12 300 000 zł do 13 150 000 zł (zwiększenie o 850 tys. zł);
  • Pomoc humanitarna – przesunięcie 2 000 000 zł z puli Stałe wpłaty do budżetów ogólnych/wielostronne działania humanitarne/reagowanie na kryzysy humanitarne do puli Projekty dwustronne;
  • REZERWA – zmniejszenie pozycji rezerwa do kwoty 684 722 zł (zmniejszenie o 850 000 zł).
w górę

Tagi