Polska pomoc

Modyfikacja Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.

W związku z sytuacją polityczną na Ukrainie i koniecznością alokowania dodatkowych środków na misje obserwacyjne organizowane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, w szczególności wyborów prezydenckich na Ukrainie, MSZ przygotowało modyfikację Planu współpracy rozwojowej w 2014 r. realizowanego za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową oraz ze środków MSZ. 

Wprowadzone modyfikacje dotyczą następujących punktów Planu:

-   pkt. 1.1.1. Wspieranie procesów demokratycznych: dodania do części Wspieranie demokratycznego, przejrzystego procesu wyborczego zapisu o skierowaniu misji obserwacyjnej w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie oraz usunięcie zapisu o monitoringu wyborów na Białorusi i w Uzbekistanie;

-   pkt. 1.2.2. Projekty realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki im podległe: odstąpienia od sfinansowania łącznie 6 projektów (5 projektów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 1 projektu Ministerstwa Sprawiedliwości). Tabela poniżej przedstawia listę anulowanych projektów:

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

Kraj

Kwota

    MSW

Wsparcie Ukrainy w obszarach integracji i opieki psychologicznej w zarządzaniu migracjami

Ukraina

360 000

    MSW

Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych na terenie Ukrainy - budowa wspólnej bezpiecznej przestrzeni

Ukraina

350 000

    MSW

Wzmacnianie zdolności w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi

Ukraina

260 000

    MSW

Organizacja jednostek OSP w Obwodzie Winnickim na Ukrainie

Ukraina

170 000

    MS

Podniesienie bezpieczeństwa ukraińskich jednostek penitencjarnych w Obwodzie Lwowskim

Ukraina

179 745

    MSW

Migracje w polityce bezpieczeństwa państwa - transfer polskich doświadczeń do Tunezji

Tunezja

280 000

-   pkt. 1.2.2. Projekty realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki im podległe: aktualizowania budżetów projektów, wynikającego z przedłożenia ostatecznego kształtu projektów w czwartym kwartale 2013 r. i w pierwszym kwartale 2014 r.;

-   Aneks I: Podział środków w ramach rezerwy celowej: modyfikacja w podziale środków rezerwy celowej budżetu państwa w pozycji:

  • Monitoring wyborów – zwiększenie kwoty z 400 tys. zł do 3,7 mln zł;
  • Projekty wdrażane w konkursie „Polska pomoc rozwojowa w 2014” – łączne zmniejszenie kwoty o 192 675 zł (do wysokości środków rozdysponowanych w ramach rozstrzygniętego konkursu);
  • Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej – łączne zmniejszenie kwoty o 1 768 423 zł;
  • Europejski Uniwersytet Humanistyczny - zmniejszenie kwoty z 500 tys. zł do 300 tys. zł;
  • System Małych Grantów - Wsparcie rozwoju gospodarczego państw partnerskich realizowany przy udziale sektora prywatnego – zmniejszenie kwoty z 1,5 mln zł do 580 tys. zł;
  • Dofinansowanie projektów dot. wsparcia transformacyjnego wyłonionych w konkursie Polska pomoc rozwojowa w 2014 r. – zmniejszenie kwoty do 0 zł (kwota alokacji w wysokości 300 tys. zł w konkursie Polska pomoc rozwojowa nie została rozdysponowana, komisja konkursowa nie rekomendowała projektu do dofinansowania);
  • Projekty wdrażane przez organizacje pozarządowe w konkursie "Wolontariat polska pomoc 2014" – zwiększenie kwoty z 1,25 mln zł do 1,3 mln zł;
  • Ewaluacja – zwiększenie kwoty z 200 tys. zł do 300 tys. zł;
  • Działania informacyjno-administracyjne - zmniejszenie kwoty z 300 tys. zł do 150 tys. zł;
  • REZERWA – zwiększenie kwoty o 81 098 zł do wysokości 3 340 083 zł.
w górę

Tagi