Polska pomoc

 

Modernizacja stacji ratownictwa górskiego na Czarnohorze

W obszarze ukraińskich Karpat nie istnieje ani jedna wysokogórska stacja ratownictwa. W obszarze działania iwano-frankowskiej Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych (PSSNU) znajdują się najwyższe na Ukrainie pasma i szczyty górskie (Pasmo Czarnohory) o największym natężeniu turystycznym, czyli też o największej wypadkowości. Akcje ratownicze prowadzi się ze stacji PSSNU w miejscowościach u podnóża gór, co zwiększa czas i koszty ich prowadzenia i jednocześnie zmniejsza szanse na ratunek osób uległych wypadkom oraz zabłąkanych. Stacja w naturalny sposób przejmie funkcję węzła („huba”) dla koordynacji działań jednostki z grupami z dolin.

W strukturze górskiej służby ratowniczej PSSNU pracują etatowi funkcjonariusze, przeważnie o wyszkoleniu przeciwpożarowym lub z zakresu ochrony ludności i przeciwdziałania klęskom żywiołowym. Wymagają oni więc dodatkowego, specjalistycznego wykształcenia. Brakuje osób o odpowiednich kompetencjach i chęciach do służby w górach. Przy równoczesnym braku wysokogórskiej stacji niemożliwe jest ich szkolenie w naturalnych warunkach, głównie w zakresie ratownictwa zimowego (lawinowego, wychłodzenia itp.).

Przy obwodowym PSSNU działa od 2013 r. Polsko-Ukraińska Szkoła Ratownictwa Górskiego, w ramach której przeprowadzono kilka wspólnych ćwiczeń z GOPR, głównie w Polsce, ze względu na brak zaplecza na Ukrainie. Stacja Ratownicza na Czarnohorze taką funkcję będzie w stanie spełniać - PSSNU jest bowiem użytkownikiem zrujnowanego byłego obiektu wojskowego na górze Pop Iwan w paśmie Czarnohory. Od 2014 r. jego pomieszczenia wykorzystywane są do całodobowych dyżurów górskiego zespołu ratowniczego. Przeprowadzony został prowizoryczny remont, pozwalający na funkcjonowanie stacji w okresie letnim – w bardzo spartańskich warunkach i tylko dzięki ogromnemu entuzjazmowi dyżurujących ratowników. Warunki nie pozwalają jednak na całoroczne działanie stacji, zaś PSSNU nie dysponuje środkami na przystosowanie pomieszczeń do funkcjonowania w pozostałych częściach roku. Niniejszy projekt zakłada przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych.

Beneficjentem projektu będzie PSSNU, która uzyska pierwszy wysokogórski punkt interwencyjny,  Polsko – Ukraińska Szkoła Ratownictwa Górskiego oraz turyści korzystający z pomocy Służby Ratowniczej.

Modernizacja stacji ratownictwa górskiego na Czarnohorze

Realizacja projektu planowana jest na okres od 15 lipca do 31 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Kijowie z Państwową Służbą Sytuacji Nadzwyczajnych.

Celem projektu jest przygotowanie pomieszczenia stacji ratownictwa górskiego na szczycie Czarnohory do funkcjonowania przez cały rok, również w bardzo trudnych warunkach zimowych. Istnieje już konkretny i dogodny obiekt, częściowo przystosowany do tych zadań. Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Stacji będzie wymagało wykonania wszystkich prac wewnętrznych. Konieczne jest przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji stropu i fragmentami jego uzupełnienie, wyrównanie gruntu i wylanie podłogi, położenie instalacji elektrycznej, wodnej, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjnej. Całość wymaga osuszenia, położenia hydroizolacji oraz ocieplenia i otynkowania. Uzupełnień wymagają również fragmenty ścian wewnętrznych. Obiekt liczy ponad 250 m2, znajdą się w nim pomieszczenia dyżurki, 2 pomieszczenia noclegowe dla ratowników, pomieszczenie socjalne wraz z kuchenką, węzeł sanitarny, pomieszczenia magazynowe (opał, ropa, woda), garaż na skuter śnieżny i quada. Wydzielone będzie też pomieszczenie, które stanowić będzie wspólną sypialnię dla uczestników ćwiczeń i poligonów w ramach Szkoły Ratownictwa. W innym czasie służyć będzie dla zatrzymania się turystów, przygotowania posiłków, zaś w razie załamania pogody nawet do nieodpłatnego przenocowania.

Głównymi i bezpośrednimi beneficjentami projektu będą ratownicy górscy PSSNU w obwodzie iwano-frankowskim, w tym ratownicy-ochotnicy. W Stacji Ratowniczej przez cały rok, całodobowo, na 72 h zmianach, dyżurować będzie każdorazowo 4 ratowników. Przy obecnych zasobach kadrowych jest to 67 osób, rozmieszczonych w 6 stacjach ratowniczych. Lokalizacja stacji pozwoli na wdrożenie nowego systemu szybkiego reagowania w razie wypadków w Karpatach Wschodnich, przy udziale stanic w Worochcie, Jaremczy, Werchowynie, Kosowie, Wygodzie i Osmołodzie oraz miejscowych placówek zdrowia. Stacja Ratownicza na Popie Iwanie pozwoli na przeprowadzanie szkoleń i poligonów w realnych warunkach wysokogórskich.

Beneficjentami będą także turyści korzystający z pomocy Służby Ratowniczej. Dzięki całorocznemu punktowi ratowniczemu w wysokich górach zwiększy się bezpieczeństwo ruchu turystycznego. Warto zauważyć, że stacja, dzięki stałej obecności ratowników, stanie się też elementem uszczelnienia granicy i ograniczenia nielegalnej emigracji.

Wartość projektu wyniosła ok. 166 000 PLN (ok. 40 000 EUR), z czego ok. 123 000 PLN (ok. 30 000 EUR) zostało uzyskane ze środków Polskiej pomocy. Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Modernizacja stacji ratownictwa górskiego na Czarnohorze

Projekt przeprowadzono od 1 do 21 grudnia 2016 r. Głównym osiągniętym celem projektu jest przygotowanie funkcjonujących pomieszczeń stacji ratownictwa górskiego na szczycie Czarnohory, które dzięki działaniom projektowym jest w stanie utrzymywać całą ekipę ratowników przez cały rok, także w bardzo trudnych warunkach zimowych. Pomieszczenia zostały oczyszczone z gruzu, przeprowadzono naprawę ścian, wyrównano podłoże, położono termoizolację, instalację elektryczną oraz cieplną. Przygotowano ujęcie wody oraz elementy ogrodzenia.

W czasie pomiędzy akceptacją wniosku projektowego i podpisaniem umowy wystąpiła konieczność technicznej zmiany partnera. Dotychczasowego partnera – Państwową Służbę Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy zastąpiła organizacja społeczna, Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Zmianie uległ również zakres działań przewidzianych w projekcie – pojawiła się konieczność zakupu okien.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są ratownicy górscy stacji ulokowanej na wierzchołku Czarnohory. Pośrednimi beneficjentami są turyści odwiedzający pasmo Czarnohory, które jest najpopularniejszym celem wycieczek w ukraińskich Karpatach. Obecność ratowników znacząco poprawia bezpieczeństwo na szlaku.