Polska pomoc

 

Misja medyczna w Zambii. Kontynuacja

Zambia jest krajem położonym w Afryce Subsaharyjskiej, na płaskowyżu środkowoafrykańskim, bez dostępu do morza. Około 40% powierzchni kraju stanowią lasy sawannowe. Podstawą gospodarki państwa jest rolnictwo, ponad połowę powierzchni stanowią użytki rolne.

Terytorium Zambii podzielone jest na 10 prowincji. Liczba mieszkańców wynosi ponad 14 mln. Pośród 186 krajów ujętych w rankingu Human Development Index 2013 Zambia znalazła się na 163 pozycji, jest więc jednym z krajów najuboższych. Zambia znajduje się w grupie państw z niskim Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego, ponadto 2/3 ludności tego kraju na życie musi wystarczyć mniej niż 2 dolary dziennie. Średnia oczekiwana długość życia wynosi 55 lat (globalnie – 70, Europa – 76). 19,4% mieszkańców Zambii jest analfabetami. Śmiertelność dzieci do 5 roku życia wynosi 90/1000 żywych urodzeń. Zambia należy do krajów o największej prewalencji HIV na świecie – według oficjalnych danych WHO z 2012 roku zarażonych jest około 1,1 mln mieszkańców z czego 160 tys. nie ukończyło 15 roku życia. W 2012 roku kolejne 56 tys. osób zaraziło się wirusem, a ok. 30 tys. zmarło z powodu AIDS.

Wraz z epidemią HIV, rozprzestrzenianiem się licznych chorób zakaźnych, na terenie Zambii rośnie potrzeba rzetelnej wiedzy medycznej. Wolontariuszki będą prowadziły głównie opiekę ambulatoryjną i wizyty domowe (diagnostykę, profilaktykę, leczenie pacjentów oraz ewentualne skierowanie do leczenia szpitalnego), badania przesiewowe oraz edukację Zambijczyków. Wolontariuszki będą pracowały na terenie parafii Chrystusa Odkupiciela w Makenii, będą starały się także dotrzeć z pomocą medyczną w miejsca trudno dostępne oraz do osób odrzuconych społecznie.

Ludność zamieszkująca przedmieścia Lusaki to głównie osoby o niskim statusie socjoekonomicznym, których nie stać na płatną opiekę medyczną. Dominującym problemem jest zakażenie HIV, które jest najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów. Niesie to ze sobą tysiące osieroconych dzieci, które w związku z brakiem środków do życia, nierzadko wychowują się na ulicy. Tam narażone są na uzależnienie od środków odurzających, zaniedbania higieniczne oraz zakażenie chorobami zakaźnymi. Oprócz AIDS dużym problemem są inne choroby przenoszone drogą płciową, poza tym gruźlica, malaria, grzybice. O ile liczba nowych zachorowań na AIDS wydaje się systematycznie zmniejszać, to niepokojąco zwiększa się odsetek chorych na choroby układu krążenia, układu oddechowego, raka, cukrzycę. Schorzenia te są tym bardziej niebezpieczne, jeśli współistnieją z zakażaniem HIV. Doświadczenie wolontariuszek z realizacji projektu Misja medyczna w Zambii w 2013 roku potwierdzają te dane. Nadciśnienie tętnicze było jedną z najczęstszych jednostek chorobowych, rozpoznawanych u pacjentów. W większości nadciśnienie wcześniej niezdiagnozowane, a w przypadkach, gdy pacjenci wiedzieli o istnieniu choroby – nieprawidłowo leczone. Podobnie było w przypadku innych chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, choroby układu oddechowego, choroby kręgosłupa. Wolontariuszki spotkały się też z problemem bardzo niskiej wykrywalności nowotworów (rozwój części związany z AIDS) w początkowych stadiach choroby. Wynika to z małej świadomości zdrowotnej mieszkańców i utrudnionego dostępu do podstawowej opieki medycznej.

Lokalna służba zdrowia jest nastawiona na leczenie chorób występujących lokalnie (AIDS, malaria, gruźlica), nie przykładając należytej uwagi do diagnostyki chorób towarzyszących i powikłań chorób zakaźnych. Zadaniem wolontariuszek–lekarek będzie ponownie zapewnienie podstawowej opieki medycznej, edukacja zdrowotna pacjentów oraz osób działających w HBC.

Podczas realizacji projektu w 2013 roku zostały osiągnięte zakładane rezultaty. Uzyskane wyniki wymagają kontynuacji i długofalowej kontroli. Działania projektowe zostaną skierowane do społeczności lokalnej zamieszkującej przedmieścia Lusaki oraz okoliczne wioski. Opieką medyczną i poradnictwem zostaną objęte wszystkie osoby, które zgłoszą się w danym czasie do lekarek z prośbą o pomoc (szacunkowo pomoc ambulatoryjna i wizyty domowe obejmą 1 500 osób). Pomoc będzie ukierunkowana głównie na osoby z wadami wzroku, chorobami układu krążenia, chorobami zakaźnymi, kobiety ciężarne. Kontrolnymi badaniami przesiewowymi głównie w kierunku grzybic, niedożywienia, wad wzroku zostaną objęte dzieci uczące się w okolicznych szkołach (łącznie ok. 400 dzieci) oraz dzieci ulicy, głównie mieszkańcy Salvation Home. W celu poprawy świadomości medycznej lokalnej społeczności wolontariuszki planują też organizację cyklu wykładów otwartych, których program obejmie podstawową wiedzę medyczną (150 osób). Szkoleniami z zakresu leczenia, profilaktyki i postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych zostaną objęci pracownicy i wolontariusze HBC (20 osób), co pozwoli rozszerzyć liczbę osób objętych pomocą.

Misja medyczna w Zambii. Kontynuacja

Projekt jest kontynuacją „Misji Medycznej w Zambii” – przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Wolontariat Polska Pomoc 2013. Jego celem jest niesienie pomocy medycznej mieszkańcom Zambii, którzy mają utrudniony dostęp do opieki medycznej na co dzień.

Głównym miejscem realizacji projektu będą przedmieścia stolicy kraju – Lusaki, położonej w prowincji o tej samej nazwie. Miasto zamieszkujące około 1,7 mln mieszkańców, cechuje bardzo duża gęstości zaludnienia. Wolontariuszki będą pracować na terenie dzielnicy Makeni, w instytucji Home Base Care przy parafii Chrystusa Odkupiciela. Przy parafii znajdują się dwie szkoły – Community School, w których uczą się dzieci z najbiedniejszych rodzin. Zostaną one objęte badaniami przesiewowymi, szkoleniami z zakresu higieny i w razie potrzeby podstawową opieką lekarską. Na terenie objętym wolontariatem znajduje się także Salvation Home – dom dla dzieci ulicy, które również zostaną objęte opieką medyczną. Wolontariatem zostanie objęty także John Laing Compound – położona na obrzeżach Lusaki wspólnota mieszkaniowa, zamieszkała przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi o bardzo niskim statusie socjoekonomicznym. Ambulatoryjne punkty, w których pracować będą wolontariuszki zostaną utworzone także w okolicznych wioskach farmerskich: Chilongolo, Spalo Vilage, Mukasa. W miarę możliwości czasowych i logistycznych oraz potrzeb napotkanych na miejscu wolontariuszki spróbują dotrzeć do innych punktów przygotowanych przy parafiach prowadzonych przez polskich misjonarzy, w miejscach znacznie oddalonych od stolicy, położonych w buszu, gdzie dostęp do podstawowej opieki medycznej jest znacznie utrudniony.

Celem nadrzędnym działań projektowych jest poprawa dostępu do podstawowej opieki medycznej, wzrost świadomości lokalnej społeczności w kwestii zdrowia, udzielanie doraźnej pomocy medycznej, a co za tym idzie poprawa stanu zdrowia, długości i jakości życia beneficjentów. Wpisuje się to w realizację założeń Milenijnych Celów Rozwojowych, na terenie objętym wolontariatem, zwłaszcza: ograniczenie umieralności dzieci oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych.

Mieszkańcy przedmieść Lusaki to w ogromnej większości osoby o bardzo niskim statusie socjoekonomicznym, których nie stać na płatną służbę zdrowia lub z racji stanu zdrowia nie mają możliwości dotarcia do lekarza. Oprócz epidemii HIV, chorób towarzyszących AIDS, malarii ogromnym a pomijanym przez lokalną służbę zdrowia problemem wśród miejscowej ludności stają się tak zwane choroby cywilizacyjne. Według statystyk WHO ryzyko śmierci pomiędzy 30 a 70 rokiem życia z powodu chorób układu krążenia, cukrzycy i chorób układu oddechowego wynosi 34% i jest jednym z najwyższych na świecie. Ponadto, około 40% populacji Zambii powyżej 25 roku życia choruje na nadciśnienie tętnicze (w skali świata – 27%). Znaczącym problemem obniżającym jakość życia są nieskorygowane wady wzroku i trudny ze względów finansowych i logistycznych dostęp do optyków. W kierunku tych jednostek chorobowych zostaną przeprowadzone badania przesiewowe, a u chorych zostanie włączone leczenie. U kobiet w ciąży zostaną przeprowadzone badania skreeningowe w kierunku stanu przedrzucawkowego i cukrzycy ciężarnych. Wśród mieszkańców terenu objętego projektem zostaną zidentyfikowani i włączeni w działania projektowe pacjenci niepełnosprawni, wymagający przewlekłego leczenia i rehabilitacji. Wolontariuszki dotrą również do placówek prowadzonych przez polskich misjonarzy oddalonych od stolicy gdzie w przygotowanych punktach będą świadczyć podstawową opiekę medyczną.

W działania projektowe zostaną włączone dzieci uczące się w szkołach na terenie parafii Makeni. Są to dzieci z najbiedniejszych rodzin, bardzo często zaniedbane higienicznie, niedożywione, zakażone HIV. Część z nich dorasta w rodzinach zastępczych których nie stać na zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki medycznej. Dużym problemem są grzybice skóry, choroby układu pokarmowego wynikające z nieodpowiedniej diety, choroby narządu wzroku. Wśród tych dzieci wolontariuszki pracowały podczas projektu w 2013 roku. Podczas tegorocznych działań projektowych zostaną przeprowadzone badania kontrolne, ocena skuteczności leczenia oraz dalsze działania edukacyjne. Badaniami przesiewowymi zostaną objęte dzieci rozpoczynające naukę w szkole i przedszkolu. Wolontariuszki dotrą również do street kids - młodych ludzi których sytuacja socjoekonomiczna zmusiła do życia na ulicach Lusaki. Są oni szczególnie narażeni na urazy, oparzenia, wymagają interwencji w stanach nagłych. Szkoleniami z zakresu opieki nad chorymi niepełnosprawnymi, wymagającymi rehabilitacji, profilaktyki przeciwodleżynowej zostaną objęci lokalni wolontariusze, tak zwani care givers. Są to osoby bez wykształcenia medycznego, które z doświadczenia ubiegłorocznego wolontariuszek są bardzo chętne do zdobycia wiedzy potrzebnej do opieki nad chorymi. Informacja o szkoleniach zostanie do nich przekazana za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za HBC. Cała lokalna społeczność będzie miała możliwość uczestnictwa w otwartych wykładach prowadzonych przez wolontariuszki o tematyce prozdrowotnej.

Organizacja przyjmująca od czterech lat współpracuje z Projektem Medici Homini, działającym przy CM UMK w Bydgoszczy (współpracującym z kolei z Polską Misją Medyczną). Już trzykrotnie, na zaproszenie księży misjonarzy, wolontariusze projektu przyjeżdżali z pomocą medyczną do tego rejonu świata, (ostatnio w ramach Programu Wolontariat Polska Pomoc 2013). Strony są w stałym kontakcie, czasami organizowane są także akcje zbierania potrzebnych w Zambii produktów. Obecny projekt jest czwartą tego typu wyprawą.

Misja medyczna w Zambii. Kontynuacja

W ramach projektu wolontariuszki prowadziły badania przesiewowe, leczyły oraz udzielały pomocy medycznej w stanach nagłych w Namalundu, Likumbii, Chamulimba i na terenie parafii w Makeni w Zambii, dzięki czemu poprawiła się jakość życia pacjentów. W dalszej perspektywie powinno to skutkować wzrostem długości życia objętych opieką wolontariuszek osób.

Wolontariuszki raz w tygodniu pracowały z wyselekcjonowaną grupą pacjentów wymagających rehabilitacji. Jeden tydzień w miesiącu poświęcały na wizyty domowe u pacjentów wymagających leczenia domowego. Podczas 150 wizyt wolontariuszki opiekowały się 50 pacjentami, a 15 z nich wymagało regularnej rehabilitacji. Podczas trwania projektu wolontariuszki przebadały około 800 Zambijczyków pod kątem wad wzroku i u 400 osób zastosowały korekcję okularową, dzięki czemu zmniejszyły odsetek osób z nieskorygowanymi wadami wzroku. Zastosowanie korekcji okularowej u dzieci, poprawiło szanse dzieci na lepszą edukację.

Wolontariuszki przebadały  około 1200 pacjentów pod kierunkiem chorób układu krążenia i cukrzycy, a w przypadkach tego wymagających zastosowały odpowiednie leczenie. Wolontariuszki skierowały do leczenia ambulatoryjnego około 1 800 pacjentów, u których przeprowadziły badania fizykalne i diagnostyczne. Działania wolontariuszek pozwoliły na zmniejszenie liczby Zambijczyków z chorobami niezdiagnozowanymi i nieleczonymi.

Ponadto, wolontariuszki zorganizowały szkolenia dla osób odpowiedzialnych za podstawową opiekę medyczną we wszystkich miejscach, w których realizowały projekt. Poprzez szkolenia podniosły się  kompetencje i kwalifikacje osób zajmujących się chorymi w Zambii. Wolontariuszki propagowały ogólną wiedzę medyczną, wiedzę na temat zakażeń, higieny, zachowań prozdrowotnych, oraz obserwowały stosowanie zaleceń w praktyce. Podczas szkoleń dla zambijskiej ludności Wolontariuszki poruszały tematykę: „AIDS  - czy to też mój problem?”, „Drogi zakażenia, możliwości leczenia, kiedy zgłosić się na badanie”, „Malaria – czy naprawdę wszystko o niej wiemy?”, „Nadciśnienie tętnicze – skąd się bierze? Dlaczego trzeba je leczyć? Czy tylko leki pomagają? Konsekwencje nadciśnienia - zawał serca”, „Dziecko z grzybicą – zasady dbania o higienę”.

Z zakresu podstawowej opieki nad chorym wolontariuszki przeszkoliły 20 miejscowych wolontariuszy, którzy rekrutowali się z HBC oraz osób towarzyszących lekarkom w punktach ambulatoryjnych. W zakresie rehabilitacji i opieki nad chorym wolontariuszki objęły szkoleniami również rodziny leżących pacjentów. Szkolenia miały przyczynić się do podniesienia wiedzy i umiejętności wolontariuszy w zakresie podstawowych umiejętności leczniczo-pielęgnacyjnych. Wolontariuszki przeszkoliły także 65 osób z zakresu ogólnej wiedzy medycznej, zdrowia, higieny i zachowań prozdrowotnych oraz sposobów rozprzestrzeniania się zakażeń.