Polska pomoc

Minister Marcin Przydacz podczas seminarium - Zaangażowanie biznesu we współpracę rozwojową

– Dla osiągnięcia ambitnych celów Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju konieczne jest zaangażowanie sektora prywatnego – podkreślił podsekretarz stanu w MSZ Marcin Przydacz, otwierając w Warszawie seminarium na temat zaangażowania sektora prywatnego we współpracę rozwojową.   

– Chcemy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób polskie firmy mogą przyczynić się do rozwiązania globalnych wyzwań, a jednocześnie osiągnąć zysk – dodał wiceminister.

Seminarium pt. „Private sector engagement in development cooperation” było pierwszą w Polsce debatą poświęconą tematyce zaangażowania sektora prywatnego we współpracę rozwojową. Współorganizatorami wydarzenia były Departament Współpracy Rozwojowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W trakcie swojego wystąpienia wiceminister Przydacz zaznaczył, że Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju wzywa wszystkie przedsiębiorstwa, od mikroprzedsiębiorstw po międzynarodowe korporacje, do zapewnienia nowych źródeł inwestycji, tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego poprzez innowacje. Podkreślił jednocześnie rolę państw i organów publicznych w niesieniu pomocy rozwojowej. – Rządy i instytucje publiczne zwiększają wkład sektora prywatnego, pomagają w zarządzaniu ryzykiem i zapewniają wgląd w sytuację w krajach rozwijających się – powiedział wiceminister. – Staramy się ułatwiać dyskusje między sektorem publicznym i prywatnym oraz zachęcamy firmy do szukania nowych możliwości biznesowych – dodał.

W trakcie seminarium dyskutowano o globalnych trendach w obszarze zaangażowania sektora prywatnego w realizację Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz o sposobach angażowania się firm w rozwiązywanie wyzwań rozwojowych i wsparciu, jakie może im zaoferować administracja publiczna. Przedstawiciele organizacji międzynarodowych i państw-donatorów podzielili się z kolei swoimi doświadczeniami w obszarze budowania narzędzi na rzecz zaangażowania biznesu.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele polskiego biznesu, eksperci z organizacji międzynarodowych (OECD, UNDP, UNICEF, UE) i administracji rządowej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości  i Technologii).

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (The Sustainable Development Goals) została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Jest to program działań zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Zgodnie z dokumentem współczesny wysiłek modernizacyjny powinien koncentrować się na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego przejawach, przy równoczesnej realizacji szeregu celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Agenda 2030 nawiązuje i w znacznej mierze opiera się na Milenijnych Celach Rozwoju realizowanych w latach 2000 - 2015. Obok priorytetów takich jak zdrowie, edukacja oraz żywienie i bezpieczeństwo żywnościowe, dokument wskazuje także szereg celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Sugeruje również przekształcanie gospodarek w taki sposób, aby stworzyć podstawy do długotrwałego, zrównoważonego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fot. Gabriel Piętka/MSZ

w górę

Tagi