Polska pomoc

Minister Joanna Wronecka na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE w dniu 12 września 2016 r.

W dniu 12 września Minister Joanna Wronecka, Podsekretarz Stanu w MSZ wzięła udział w nieformalnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE z udziałem ministrów ds. współpracy rozwojowej (FAC-DEV). Ministrowie omówili nowe inicjatywy UE z pogranicza bezpieczeństwa i rozwoju, w tym dotyczące budowania zdolności krajów partnerskich w zakresie bezpieczeństwa oraz nową strategię na rzecz reform systemów bezpieczeństwa tych krajów.

Rozmawiano również na temat kwestii migracyjnych w kontekście współpracy na rzecz rozwoju. Ministrowie wyrazili poparcie dla realizowanych i planowanych działań pomocowych na rzecz krajów pochodzenia i tranzytu migrantów. Wstępnie przedyskutowano również koncepcję Zewnętrznego Planu Inwestycyjnego, którego celem będzie pobudzenie inwestycji zagranicznych w tych państwach.

Ministrowie przeprowadzili także debatę na temat relacji UE z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) po wygaśnięciu Umowy z Kotonu w 2020 r. Polska delegacja zwracała uwagę, że wygaśnięcie tej umowy stwarza szansę na wprowadzenie istotnych zmian w relacjach z krajami AKP.

Podczas dyskusji na temat nowego Europejskiego Konsensusu na rzecz Rozwoju podkreślano konieczność lepszej koordynacji działań rozwojowych i humanitarnych. Ministrowie opowiedzieli się za zróżnicowaniem współpracy rozwojowej według poziomu rozwoju danego kraju partnerskiego i większą koncentracją na środkach wdrażających innych niż Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA). Minister Wronecka podkreślała, że rola krajów o średnim dochodzie, w tym państw sąsiedzkich UE, w realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju będzie kluczowa. Współpraca z tymi państwami powinna mieć charakter strategiczny i opierać się na budowaniu zdolności w zakresie tworzenia polityk sprzyjających rozwojowi, mobilizacji środków krajowych, promowania dobrego rządzenia i wspierania społeczeństwa obywatelskiego.

w górę

Tagi