Polska pomoc

 

Merytoryczne wsparcie nauczania w dziedzinie parazytologii - kontynuacja

Choroby pasożytnicze stanowią jedno z podstawowych zagrożeń epidemiologicznych wśród zwierząt gospodarskich w Tanzanii. Przenoszone są one przez żyjące w Afryce owady (muchy tse-tse, komary) oraz kleszcze. Ponieważ hodowla zwierząt stanowi ważne źródło utrzymania i zaopatrzenia w żywność znacznej części Tanzańczyków, zdobycie podstawowych umiejętności rozpoznawania objawów chorób pasożytniczych u zwierząt jest bardzo cenne.

Projekt był kontynuacją i uzupełnieniem działań prowadzonych przez fundację „Kultury Świata” w latach 2009, 2010 i 2012 w ramach projektów programu „polska pomoc”.

Projekt realizowany był w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2013 r. Wolontariusz przebywał w Tanzanii od 5 września do 27 września i od 17 listopada do 9 grudnia 2013 r. Elementem projektu była przeprowadzona w Polsce inicjatywa edukacyjna.

Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą wolontariusza) była Fundacja „Kultury Świata”, a partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) szkoła rolnicza Livestock Training Agency (LITA) w miejscowości Tengeru w Tanzanii.

Beneficjentem projektu jest Livestock Training Agency (LITA) w miejscowości Tengeru oraz grupa jej studentów i nauczycieli. Dzięki projektowi LITA mogła zwiększyć swój potencjał jako instytucja kształcąca młodzież w zakresie rolnictwa i hodowli. Poprawa jakości kształcenia przyczyni się do poprawy pozycji studentów LITA na rynku pracy i wpłynie na rozwój rolnictwa w Tanzanii.

Działania projektowe objęły przygotowanie zmodyfikowanego programu nauczania parazytologii, w tym wprowadzenie do niego zajęć terenowych i laboratoryjnych; przygotowanie programu szkoleń dla nauczycieli i studentów, bazującego na opracowanym programie nauczania oraz realizację cyklu szkoleń dla studentów i nauczycieli LITA. W ich ramach przeprowadzono siedem wykładowych zajęć teoretycznych i dziesięć terenowo-laboratoryjnych zajęć praktycznych. Przeszkolono 2 nauczycieli oraz 89 studentów. Zakupiono wideoprojektor, wirówkę hematokrytową, dwie pipety automatyczne, zestaw akcesoriów laboratoryjnych, dwie apteczki oraz dwa zestawy do przemywania oczu. Ponadto podczas projektu strona tanzańska kontynuowała modernizację sali ćwiczeniowej poprzez wybudowanie zbiornika na wodę i wykonanie niezależnego doprowadzenia wody do laboratorium parazytologicznego.

Promocja idei wolontariatu zagranicznego wśród pracowników naukowych i studentów nauk weterynaryjnych została przeprowadzona w drodze zrealizowanej w Polsce inicjatywy edukacyjnej, w ramach której w dniach 28 października i 19 grudnia 2013 r. w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie odbyły się dwa spotkania informacyjne podczas których m.in. wyświetlany był pokaz slajdów przedstawiających realizację projektu. Ponadto przygotowany został film DVD, w zakładzie Parazytologii i Inwazjologii SGGW otwarta została wystawa fotogramów z projektu, a w czasopiśmie Życie Weterynaryjne (nr 12/2013) ukazał się opublikowany przez wolontariusza artykuł.

Bezpośrednimi celami projektu były poprawa jakości kształcenia studentów LITA w dziedzinie nauk weterynaryjnych, poprawa stanu wiedzy nauczycieli i studentów LITA w dziedzinie parazytologii oraz promocja idei wolontariatu zagranicznego.