Polska pomoc

 

Melel Xojobal – program edukacyjny dla dzieci pracujących na ulicach w San Cristóbal de las Casas w Meksyku

Projekt będzie realizowany w mieście San Cristóbal de las Casas, w stanie Chiapas na południu Meksyku.

To jeden z najuboższych regionów kraju. Dane statystyczne z 2010 r. wskazują, że ubóstwem dotkniętych jest 75% mieszkańców Chiapas, a 33% żyje w ubóstwie absolutnym. W najtrudniejszej sytuacji znajduje się ludność pochodzenia rdzennego: Majowie Tsotsil i Tseltal.

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie (brak własności ziemi, konflikty o charakterze politycznym i religijnym i dotąd odczuwalne skutki zbrojnego powstania Zapatystów w 1994 r.) zmusza ludzi z wiejskich terenów Altos de Chiapas do migracji do miasta San Cristóbal de las Casas, gdzie napotykają nowe trudności (brak pracy, opieki zdrowotnej i edukacji, dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne, skrajne ubóstwo). Migranci ze wsi utrzymują się z pracy na ulicach, a zarobki dzieci stanowią ważną część budżetów rodzin.

Te i inne czynników społeczno-ekonomiczne przyczyniają się do zwiększania się liczby dzieci, które znajdują się poza systemem szkolnym. Dane z 2010 r. wskazują, że w San Cristóbal de las Casas 24% dzieci Majów w wieku 5–18 lat nie chodzi do szkoły.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą:

  • dzieci Tsotsil i Tseltal w wieku 5–13 lat, pracujące na ulicach San Cristóbal de las Casas (310 dzieci),
  • rodzice ze społeczności Tsotsil i Tseltal (500 osób),
  • przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych z San Cristóbal de las Casas i całego stanu Chiapas (60 osób).

Melel Xojobal – program edukacyjny dla dzieci pracujących na ulicach w San Cristóbal de las Casas w Meksyku

Działania wolontariackie realizowane będą w terminie: 15 lipca – 31 grudnia 2014 r. w San Cristóbal de las Casas w Meksyku. W projekcie nie ma komponentu edukacyjnego (inicjatywy edukacyjnej).

Partnerem w projekcie jest stowarzyszenie Melel Xojobal – organizacja, która od 1997 r. działa na rzecz poszanowania praw dzieci w Chiapas.

Projekt jest realizowany w najuboższym regionie Meksyku. Bezpośrednimi beneficjentami zaplanowanych działań są osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, m. in. ze względu na swoje pochodzenie etniczne, ubóstwo, brak dokumentów uprawniających do edukacji i opieki zdrowotnej.

Celem ogólnym projektu jest umożliwienie dziewczętom i chłopcom Tsotsil i Tseltal z San Cristóbal de las Casas w Chiapas w Meksyku, ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym. Tak zdefiniowany cel wpisuje się w strategię rozwoju miasta i regionu, w misję i program organizacji przyjmującej Melel Xojobal i bezpośrednio nawiązuje do Milenijnych Celów Rozwoju (przede wszystkim celu drugiego: zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym i, pośrednio, celu pierwszego: wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu).

Cele szczegółowe obejmują:

  • Zachęcenie dzieci pracujących na ulicach San Cristóbal de las Casas do podejmowania i kontynuowania nauki w szkole.
  • Rozwinięcie talentów i umiejętności dzieci, wzrost ich poczucia własnej wartości i świadomości przysługujących im praw.
  • Upowszechnianie informacji na temat procedury ubiegania się o akt urodzenia i zachęcenie rodziców, by wyrabiali akty urodzenia swoim dzieciom.

Melel Xojobal – program edukacyjny dla dzieci pracujących na ulicach w San Cristóbal de las Casas w Meksyku

W projekcie zrealizowano zakładane rezultaty:

- w 34 warsztatach edukacyjnych (łącznie 68 godzin zajęć) wzięło udział 145 dzieci; naukę w szkołach rozpoczęło 38 dzieci, a 88 dzieci kontynuowało ją na wyższym poziomie edukacyjnym (33 spośród nich otrzymało stypendia Melel Xojobal),

- w 49 warsztatach twórczych (108 godzin zajęć) wzięło udział 213 dzieci, które zdobyły nową wiedzę i umiejętności,

- opracowano materiały informacyjne (łącznie 500 ulotek i plakatów), które były dystrybuowane bezpłatnie na targowiskach i ulicach San Cristóbal de las Casas i trzy spoty radiowe emitowane w lokalnych stacjach radiowych; wolontariuszka uczestniczyła w spisie dzieci pracujących na ulicach (przygotowanie, realizacja i opracowanie raportu końcowego), 77 dzieci otrzymało akty urodzenia,

- w konferencji   dzieci pracujących, organizowanej  cyklicznie przez Stowarzyszenie Melel  Xojobal, wzięło udział 91 osób: dzieci i przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych z Chiapas, którzy wymienili się dobrymi praktykami i pogłębili swoją wiedzę nt. pracy dzieci. Konferencja przyczyniła się również do zwrócenia uwagi szerokiego grona odbiorców na kwestie pracy dzieci i praw dziecka.

Organizacja przyjmująca, która prowadzi długoterminową kampanię służącą upowszechnianiu informacji nt. procedury ubiegania się o akty urodzenia i zachęca rodziców do wyrabiania dzieciom dokumentów zdecydowała, że najistotniejszym celem kampanii informacyjno-promocyjnej w drugiej połowie 2014 r. stanie się dotarcie do osób, które w ogóle nie są zainteresowane wyrobieniem dokumentów: rodzice nie mają dowodów osobistych, a dzieci aktów urodzenia. Aby osiągnąć ten cel należało dokładnie poznać sytuację dzieci pracujących na ulicach. Zorganizowano spis dzieci z udziałem wolontariuszki, która następnie opracowała zebrane dane i przygotowała raport końcowy pt. ”Conteo de niñas y niños trabajadores y acompañantes. Resultados preliminarios 2014. Temporada Alta”. Informacje zdobyte podczas spisu umożliwiły zaplanowanie w pierwszym półroczu 2015 r. spotkań dla rodziców.