Polska pomoc

 

Laboratorium życia – praktyczna edukacja uczniów i nauczycieli

W Tanzanii od 2002 roku istnieje obowiązek nauki w szkole podstawowej i zazwyczaj na tym etapie większość dzieci kończy swoją edukację. Nauka w szkole średniej to przywilej, a jej absolwent może znaleźć pracę zdecydowanie lepiej płatną niż osoby, które ukończyły jedynie szkołę podstawową.

Uczniowie z terenów wiejskich mają ograniczony dostęp do edukacji. Jednym z takich terenów jest Misja Mwamapalala w regionie Simiyu. W szkole średniej w Mwamapalala głównym problemem uczniów była niska zdawalność państwowych egzaminów praktycznych. Aby temu zaradzić należało zorganizować dodatkowe zajęcia przygotowujące młodzież do tych egzaminów. Niezbędne do tego były odpowiednio wyposażone szkolne pracownie: biologiczna i chemiczna. Przeznaczone na pracownie pomieszczenia w szkole w Misji Mwamapalala należało przystosować do zajęć z uczniami.

Jednocześnie dużym problemem w Tanzanii, zwłaszcza na terenach wiejskich, jest nierówność społeczna kobiet i mężczyzn. Dlatego jednym z zadań Wolontariuszki było przeprowadzenie dla dziewcząt i chłopców warsztatów dotyczących edukacji seksualnej i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową oraz warsztatów psychologicznych.

Laboratorium życia – praktyczna edukacja uczniów i nauczycieli

Projekt został zrealizowany w okresie 20.07.2015  - 31.12.2015 na wiejskich terenach północno-zachodniej części Tanzanii, w rejonie Simiyu na Misji Mwamapalala. Wolontariuszka przebywała w Tanzanii w okresie od 01.08.2015 do 29.10.2015.

Poza wolontariuszką polskiej pomocy w projekt włączyła się również inna wolontariuszka Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie „SOLIDARNI”, która wsparła swą wiedzą medyczną warsztaty dotyczące edukacji seksualnej i profilaktyki chorób przenoszonych droga płciową.

Beneficjentami projektu byli uczniowie i nauczyciele szkoły średniej na misji w Mwamapalala, natomiast do jego bezpośrednich celów należało:

• polepszenie uczniom warunków do nauki poprzez doposażenie i odmalowanie szkolnej pracowni biologicznej i chemicznej;

• zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy przyrodniczej, a tym samym lepsze ich przygotowanie do egzaminów poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć z użyciem zakupionego w projekcie programu „Anatomy and physiology - Invisible body”, a także założenie koła biologiczno-chemicznego;

• uświadamianie dziewcząt i chłopców w dziedzinie równości płci, godności osoby podczas warsztatów z psychologii i edukacji seksualnej oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Ponadto przeprowadzono dla nauczycieli warsztaty dotyczące planowania rodziny;

• zachęcenie i motywowanie młodzieży oraz środowiska lokalnego do edukacji.

Projekt realizował priorytety: 10 – edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna, 13 - edukacja oraz wpisywał się w Milenijne Cele Rozwoju: 2 – zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, 3 - Promocja równość płci i awans społeczny kobiet oraz 6 - ograniczenie rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych.

Laboratorium życia – praktyczna edukacja uczniów i nauczycieli

Rezultatem projektu było zmodernizowanie biologiczno-chemicznego laboratorium. Wolontariuszka zakupiła ok. 38 brakujących sprzętów i odczynników potrzebnych do przygotowania uczniów do egzaminów końcowych, dzięki czemu w szkole nie ma problemu z przeprowadzeniem egzaminów praktycznych.

Odnowione laboratorium sprawiło, że ok. 500 uczniów szkoły klas I-IV zdecydowało się na dalsze pogłębianie wiedzy przyrodniczej. Jest szansa, że w przyszłości przełoży się to na pozytywne wyniki ich egzaminów. Wolontariuszce udało się wzbudzić zainteresowanie uczniów biologią i chemią poprzez założenie koła biologiczno-chemicznego i poprowadzenie zajęć z wykorzystaniem programu „Anatomy and physiology - Invisible body” oraz multimedialnego rzutnika.

Wszyscy uczniowie szkoły zostali uświadomieni w dziedzinie równości płci i godności osoby ludzkiej. Przeprowadzono po jednym warsztacie z edukacji seksualnej i z psychologii osobno dla dziewcząt i dla chłopców.

Wśród lokalnej społeczności wzrosła świadomość wartości edukacji m.in. dzięki zorganizowaniu Dnia Otwartego Pracowni Biologiczno-Chemicznej przez Wolontariuszkę, nauczycieli szkoły i 20 najbardziej zaangażowanych osób ze szkolnego  koła biologiczno-chemicznego.