Polska pomoc

 

Kupuj Odpowiedzialnie Owoce! Kampania na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw owoców tropikalnych.

Międzynarodowe przedsięwzięcie „Make Fruit Fair! A Boost for Fair Tropical Fruit in the 2015 European Year of Development and Beyond: Mobilizing European citizen to take action for fair tropical fruit supply chains.”, którego elementem jest projekt „Kupuj odpowiedzialnie Owoce! Kampania na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw owoców tropikalnych”, ma na celu podniesienie świadomości konsumentów  na temat współzależności między krajami UE  a krajami globalnego południa eksportującymi owoce tropikalne, oraz zmobilizowanie aktywistów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do podjęcia działań i osobistego zaangażowania na rzecz poprawy sytuacji pracowników zatrudnionych przy uprawie owoców tropikalnych. 

Kupuj Odpowiedzialnie Owoce! Kampania na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw owoców tropikalnych.

„Kupuj odpowiedzialnie Owoce! Kampania na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw owoców tropikalnych” to projekt dwu-modułowy, adresowany do ludzi młodych, aktywistów i edukatorów, społeczności lokalnych, dziennikarzy oraz polskich konsumentów

Realizatorem projektu jest Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, będąca jedną z wielu organizacji pozarządowych w Europie i krajach globalnego Południa zrzeszonych w międzynarodowej kampanii „Make Fruit Fair! A Boost for Fair Tropical Fruit in the 2015 European Year of Development and Beyond: Mobilizing European citizen to take action for fair tropical fruit supply chains”.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości polskiego społeczeństwa na temat społecznych i ekologicznych problemów występujących przy produkcji i handlu owocami tropikalnymi w krajach globalnego Południa  a także zwiększenie osobistego zaangażowania ludzi młodych w działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji owoców tropikalnych, w tym sprawiedliwego handlu.

Ponadto projekt wspiera przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia, publikacje, materiały kampanijne i edukacyjne, interaktywne narzędzia on-line oraz systematycznie poszerzaną bazę wiedzy. Materiały te pomogą również polskim konsumentom podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje, które przyczynią się do poprawy warunków pracy i życia osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym.

Zaplanowane narzędzia i działania projektowe, realizowane przy użyciu interaktywnych metod i materiałów, mają na celu umożliwienie, w szczególności młodym ludziom, podnoszenia wiedzy i umiejętności w atrakcyjny i angażujący sposób. Odbiorcy projektu będą mogli wziąć udział w dopasowanym do ich potrzeb szkoleniu, na cele którego zostaną przygotowane odpowiednie materiały i pakiety edukacyjne. Dodatkowo, stworzone narzędzia on-line (m.in. infografiki, spoty wideo, quiz on-line, platforma dokumentalna) i materiały kampanijne (ulotki, monety do wózka sklepowego) stanowić będą praktyczne pomoce do dalszego przekazywania wiedzy i zaangażowania. Kolejnym, zaplanowanym elementem, będzie obecność projektu i jego promocja podczas wydarzeń skupiających młodych ludzi, takich jak festiwale muzyczne.

Podczas trwania projektu, by wzmocnić efekt aktywizujący i multiplikatywny, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie oferuje młodym odbiorcom projektu stałe wsparcie przy organizowaniu samodzielnych akcji informacyjnych na poziomie lokalnym.

W obrębie działań medialnych projekt przewiduje utrzymanie stałego kontaktu z dziennikarzami w celu podniesienia obecności tematyki odpowiedzialnej konsumpcji owoców tropikalnych w mediach a tym samym, dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Realizację projektu przewidziano w latach 2016-2017. Dotacja ze środków Polskiej pomocy wyniosła 54 000 zł w 2016 r. i 46 460 zł w 2017 r., a wartość projektu osiągnęła odpowiednio 60 000 zł w 2016 r. i 41 460 zł w 2017 r.

Kupuj Odpowiedzialnie Owoce! Kampania na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw owoców tropikalnych.

We wrześniu 2016 r. zorganizowane zostało dwudniowe szkolenie dla aktywistów i edukatorów, którego celem było przygotowanie ich do realizacji działań kampanijnych i edukacyjnych zaplanowanych w projekcie. Spośród 50 osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu, wytypowano 14 osób, w tym również nauczycielki pracujące z młodzieżą. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jakie istnieją  najważniejsze wyzwania w łańcuchu produkcji i dystrybucji owoców tropikalnych oraz o szczególnej roli supermarketów wpływającej na ten proces. Ponadto w trakcie zajęć zostały podjęte działania przygotowawcze do przeprowadzenia akcji edukacyjnych w trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej i Dnia Bez Kupowania.

Przeszkoleni aktywiści w listopadzie 2016 r. zorganizowali 8 lokalnych akcji kampanijnych i edukacyjnych (m.in. w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zawodowych, a także w warszawskiej kooperatywie spożywczej i wybranym centrum handlowym w Krakowie), w których bezpośredni udział wzięło 2 097 osób.

W ramach projektu wydany został poradnik „Gra w Kampanię. Praktyczny poradnik prowadzenia kampanii konsumenckich”, który wskazuje jak zaplanować i przeprowadzić własną akcję, a także przedstawia dobre praktyki.

Ponadto w odpowiedzi na zgłaszane przed edukatorów i nauczycieli zapotrzebowanie została opracowana i wydana publikacja „Prawda o bananach. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek”, która zawiera informacje na temat produkcji i konsumpcji bananów oraz praktyczne wskazówki z zakresu form pracy edukacyjnej.

Przedstawiciele i wolontariusze Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie zorganizowali stoiska edukacyjno-informacyjne podczas Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą (w dniach od 14 do 16 lipca 2016) oraz OFF Festival w Katowicach (od 5 do 8 sierpnia 2016 r.), gdzie każda zainteresowana osoba mogła uzyskać informacje na temat kampanii jak i odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji owoców tropikalnych. Co więcej, organizowane były krótkie warsztaty na temat wyzwań i problemów w tej dziedzinie. Według szacunków obydwa stoiska odwiedziło 3 500 młodych ludzi. 

W trakcie festiwali letnich oraz lokalnych akcji kampanijnych dystrybuowane były monety do wózków sklepowych z nadrukiem odwołującym się do przesłania kampanii oraz ulotki, których treść  wyjaśniała mechanizmy działania supermarketów i dyskontów przyczyniające się do obniżania standardów pracy, łamania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na plantacjach oraz degradacji środowiska naturalnego.  

W ramach drugiego modułu projektu, podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) oraz Dnia bez Kupowania dzięki dużemu zaangażowaniu edukatorów i aktywistów zorganizowano 10 wydarzeń. Akcje w ramach TEG zorganizowano m.in. w szkołach podstawowych i średnich. 9 aktywistów i aktywistek prowadziło warsztaty na stoiskach Fundacji podczas letnich festiwali w Toruniu, Lubiążu, Katowicach i Cieszanowie. Stoiska cieszyły się popularnością (zostały odwiedzone przez ponad 1 800 osób), co świadczy o zwiększeniu osobistego zaangażowania ludzi młodych w działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji. Odwiedzający chętnie wdawali się w rozmowy z pracownikami Fundacji, brali czynny udział w warsztatach i podpisywali petycje. Fundacja podtrzymuje kontakty z aktywistami i wolontariuszami, udziela im wsparcia merytorycznego i logistycznego. Wspiera również wybrane organizacje pozarządowych w kampaniach konsumenckich, zacieśniając współpracę i zwiększając grupę świadomych konsumentów.

Rozbudowana została baza wiedzy na stronie ekonsument.pl, której zadaniem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa polskiego o odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Zamieszczono dodatkowe materiały informacyjne, spoty wideo oraz apele i petycje. Uruchomiona została interaktywna platforma edukacyjna (www.storyofbanana.com/pl), która prezentuje problematykę produkcji i dystrybucji owoców egzotycznych. Działania Fundacji są również promowane w mediach i dotarły do przeszło 632 tys. odbiorców. Ponadto, dzięki zainteresowaniu mediów opiniotwórczych i mainstreamowych („Polityka”, „Duży Format”,  „Gazeta Wyborcza”, „Radio ZET”) przekaz dotarł łącznie do około 1,1 mln osób. Profil Fundacji na Facebooku również cieszył się ogromnym zainteresowaniem, zasięg postów wyniósł łącznie ponad 1 mln odbiorców.

Przez cały okres trwania projektu prowadzona była strona internetowa www.ekonsument.pl, gdzie zamieszczono 10 artykułów tematycznych, interaktywny quiz edukacyjny, a także spoty video dotyczące przypadków łamania praw człowieka na plantacjach owoców egzotycznych (spot 1, spot 2, spot 3) oraz profil Kupuj Odpowiedzialnie na portalu społecznościowym Facebook.