Polska pomoc

Krajowy raport na temat edukacji globalnej w Polsce

W dniu 4 lutego 2010 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowały oficjalną prezentację „Krajowego raportu na temat edukacji globalnej w Polsce". Raport ten stanowi podsumowanie partnerskiego przeglądu edukacji globalnej w naszym kraju przeprowadzonego w 2009 roku, z inicjatywy Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ i przy współpracy z MEN, przez Global Education Network Europe (GENE) - sieć ministerstw, agencji i innych instytucji, które odpowiadają na szczeblu krajowym za edukację globalną w Europie.

W procesie przeglądów partnerskich GENE ocenia działania w obszarze edukacji globalnej w danym kraju oraz przedstawia propozycje kierunków rozwoju. Do tej pory przeglądy miały miejsce na Cyprze, w Holandii, Finlandii, Austrii, Republice Czeskiej i Norwegii. Wnioski i rekomendacje dla każdego kraju są wydawane w formie raportu.

W oficjalnej prezentacji polskiego raportu udział wzięli: Pan Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu w MEN, Pan Marek Ziółkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Pani Klaudia Wojciechowska, Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Młodzieży, Departament Komunikacji Społecznej, MEN. Obserwacje z przeglądu oraz zalecenia dot. dalszego rozwoju edukacji globalnej w Polsce zostały zaprezentowane przez Pana Eddiego O'Loughlina (Sekretariat GENE) oraz eksperta GENE, Pana Helmutha Hartmeyera z Austriackiej Agencji Rozwoju (ADA).

Partnerami krajowymi przeglądu w Polsce był MSZ i MEN. W konsultacjach z ekspertami GENE wzięli ponadto udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Środowiska, Ośrodka Rozwoju Edukacji (dawny CODN), Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także szerokie grono reprezentantów organizacji pozarządowych.

Przegląd partnerski ukazał znaczne postępy poczynione w zakresie edukacji globalnej w Polsce, zwłaszcza w ciągu ostatnich 5 lat. Dostrzeżono i doceniono myślenie strategiczne oraz wizję nakreśloną przez MSZ i MEN, jak również strategiczne zaangażowanie w edukację globalną ze strony sektora organizacji pozarządowych. Za godne pochwały uznano osiągnięcia MSZ w tworzeniu podstaw mocnej struktury rocznego finansowania działań związanych z edukacją globalną. Eksperci GENE uznali także za bardzo ważne możliwości stworzone przez obecną reformę szkolnictwa w Polsce. Są szanse, by polski przykład stał się międzynarodowym wzorem integracji edukacji globalnej z głównym nurtem nauczania. Zaleca się dalsze wzmocnienie, wspieranie oraz rozwijanie działań. Podmioty zaangażowane w edukację globalną powinny wykorzystywać obecnie dostępne możliwości i przygotować sektor do dalszej, skutecznej aktywności.

Podczas oficjalnej prezentacji raportu Minister K. Stanowski podkreślił, że młodzi ludzie muszą zrozumieć, że mamy zobowiązania wobec innych krajów, że nie jesteśmy samotną wyspą, a problemy o charakterze społecznym, ekonomicznym i ekologicznym w jednej części świata bezpośrednio wpływają na sytuację w innych krajach.

Dyrektor M. Ziółkowski zaznaczył, że edukacja globalna powinna stać się częścią polskiej myśli politycznej, jako jeden ze sposobów zrozumienia polskiej polityki zagranicznej. Zapewnił również, że MSZ jest otwarte na dialog i współpracę z innymi podmiotami w kwestii dalszego promowania i wzmacniania edukacji globalnej w Polsce.

Raport jest również dostępny na stronie: http://www.gene.eu/

w górę

Tagi