Polska pomoc

Konsultacje w sprawie kandydatów na członków Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. 2011 Nr 234 poz. 1386) Minister Spraw Zagranicznych zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków Rady Programowej Współpracy Rozwojowej (RPWR).

Zadaniem RPWR jako organu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych jest przede wszystkim przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej, opiniowanie projektów programu wieloletniego współpracy rozwojowej i planów rocznych, opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz opiniowanie projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.Jednym z pierwszych wyzwań stojących przed RPWR w 2012 r. będzie zaopiniowanie przygotowywanego przez MSZ projektu wieloletniego programu współpracy rozwojowej, który określi działania polskiej współpracy rozwojowej na okres co najmniej najbliższych czterech lat.

W skład Rady wchodzi 21 członków, w tym Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej, przedstawiciele ministrów: finansów, gospodarki, spraw wewnętrznych, środowiska, nauki i szkolnictwa wyższego, zdrowia, edukacji narodowej, rozwoju regionalnego, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi; trzech posłów, jeden senator, czterej przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciel organizacji pracodawców oraz reprezentant środowiska naukowego.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Pierwszy skład RPWR zostanie powołany do dnia 31 stycznia 2012 r.

Członek Rady powinien posiadać wiedzę i doświadczenie przydatne w realizacji zadań Rady Programowej Współpracy Rozwojowej.

Członkiem Rady Programowej Współpracy Rozwojowej może być obywatel polski korzystający z pełni praw publicznych. Nie może nim być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Programowej Współpracy Rozwojowej powinno zawierać pismo władz organizacji zgłaszające kandydata oraz formularz zgłoszeniowy kandydata (według załączonego wzoru).

Zgłoszenia indywidualne kandydatów, bez rekomendacji organizacji/podmiotu, nie będą podlegać ocenie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25 stycznia 2012 r. do godz. 16:15 (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do MSZ) na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Prosimy również o przesyłanie zeskanowanych dokumentów drogą elektroniczną na adresy: aneta.kedziora@msz.gov.pl i barbara.mrowka@msz.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pod numerami telefonów 022 523 83 57 i 022 523 82 59.

 

w górę

Tagi