Polska pomoc

Konsultacje społeczne dokumentu UE - JOIN(2012)27

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ przedstawia dokument Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: „Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Wsparcie Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji” nr JOIN(2012)27 (Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - EU Support for Sustainable Change in Transition Societies). Komunikatowi towarzyszy dokument roboczy (Staff Working Document) nr SWD (2012)282.

Ewentualne komentarze dotyczące komunikatu prosimy kierować do dnia 20 listopada br. na adres: polskapomoc@msz.gov.pl. Posłużą one do opracowania stanowiska w sprawie ww. Komunikatu.

w górę

Tagi