Polska pomoc

Konkurs ofert Polska pomoc rozwojowa 2020 ogłoszony!

 

UWAGA: Zmiana w formularzu oferty w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2020” !!!

Informujemy, że na stronie www.polskapomoc.gov.pl oraz www.gov.pl/dyplomacja został zamieszczony zmieniony formularz oferty. Zmiana dotyczy dodania instrukcji sposobu potwierdzania stanu faktycznego, do którego odnoszą się oświadczenia wskazane na stronach 10 – 11  ww. formularza. Pozostałe zapisy formularza oferty nie uległy zmianie. W przypadku podmiotów, które złożą ofertę na formularzu nie uwzględniającym powyżej zmiany, uznaje się, że złożenie podpisu pod ofertą stanowi potwierdzenie stanu faktycznego, do którego odnoszą się oświadczenia zawarte w tym formularzu.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc rozwojowa 2020”

1. Rodzaj zadania publicznego: pomoc rozwojowa.

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych, zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2020", w odniesieniu do krajów i priorytetów oraz rezultatów (celów ogólnych) działań objętych ww. dokumentem.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

13 800 000 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy zgodnie z pkt. 3.1.1) Regulaminu konkursu, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk oraz jej jednostki naukowe i organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r. Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ofertę w wersji papierowej wraz z wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt. 5.10 Regulaminu konkursu w jednym egzemplarzu należy przesłać do dnia 16 stycznia 2020 r. do godziny 16:15:

• pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2020” ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta i nazwy oferenta

albo • złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2020” ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta i nazwy oferenta

albo • przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP Ofertę w pliku .doc  wraz z załącznikami w plikach .xls (budżet i harmonogram) należy przesłać w ww. terminie składania ofert na adres: konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl . W temacie maila należy podać: „oferta na konkurs PPR 2020 (wraz z nazwą oferenta)”. Maksymalny rozmiar dla wysyłanej wiadomości ze wszystkimi załącznikami nie może przekroczyć 20 MB. Pliki o większym rozmiarze należy skompresować.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne z zakresu pomocy rozwojowej, na realizację których przeznaczono następujące kwoty:

1) „Polska pomoc rozwojowa 2019” – 18 581 703,50 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzy złote 50/100);

2) „Polska pomoc rozwojowa 2018” – moduł II na rok 2019 – 8 226 355,86 PLN (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 86/100);

3) „Polska pomoc rozwojowa 2017” – moduł III na rok 2019 – 4 536 517,20 PLN (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 20/100).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne z zakresu pomocy rozwojowej, na realizację których przeznaczono następujące kwoty:

1) „Polska pomoc rozwojowa 2018” – 18 338 716,70 PLN (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy  siedemset szesnaście złotych  70/100);

2) „Polska pomoc rozwojowa 2017” – moduł II na rok 2018 – 11 575 529,68  PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć  tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 68/100.

9. Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

w górę

Tagi