Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania publicznego Wolontariat polska pomoc 2019

OGŁOSZENIE KONKURSU

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert:

Wolontariat polska pomoc 2019

 

 1.           Rodzaj zadania publicznego: pomoc rozwojowa.

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert na projekty wolontariackie z propozycjami zadań publicznych, obejmujących działania rozwojowe odpowiadające założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2019”, odnoszące się do wybranych krajów priorytetowych polskiej pomocy, tj. Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii i Ugandy oraz priorytetów i rezultatów działań objętych ww. dokumentem, a także następujących krajów należących do grupy najsłabiej rozwiniętych: Rwandy i Zambii.

2.           Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

3.           Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

4.           Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadania objęte I modułem projektu należy zrealizować nie wcześniej niż od 1 maja 2019 r. i nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

Zadania objęte II modułem projektu należy zrealizować nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Warunki realizacji zadań publicznych określa regulamin konkursu.

5.           Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6.           Termin, sposób i miejsce składania ofert:

1)      Aby wziąć udział w konkursie należy:

-   zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on‑line. Oferenci, którzy posiadają już aktywne konta w aplikacji https://portal.polskapomoc.gov.pl, powinni korzystać z otrzymanych danych dostępowych (login, hasło). Rejestracja kolejnego konta nie zostanie przyjęta;

-   logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, by otrzymać dostęp do formularza oferty;

-   wypełnić formularz oferty on-line i wysłać go wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ;

-   dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ przed upływem terminu składania ofert.

2)      Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Wolontariat polska pomoc 2019 ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta i numeru oferty wygenerowanego z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl

 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do 26 marca 2019 r.

Dziennik Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15, natomiast jest on zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.  

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały opiniowaniu przez Komisję. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

7.    Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

8.      Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało zadań publicznych tego samego rodzaju. W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju, w ramach konkursu „Wolontariat polska pomoc 2018”. MSZ przyznało 6 dotacji na realizację projektów wolontariackich, o łącznej wartości 377 764 zł.

9.     Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja , www.polskapomoc.gov.pl.

 

w górę

Tagi