Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania publicznego "Wolontariat polska pomoc 2015"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs na realizację zadania:

„Wolontariat polska pomoc 2015”

 

Celem zadania będzie: wyłonienie najlepszych projektodawców, którzy będą realizować projekty wolontariackie na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD.

 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

1 250 000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • być zarejestrowanym na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy  oraz jego dwie kopie do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ,
  • przy składaniu więcej niż jednego wniosku, każdy wniosek należy włożyć do oddzielnej koperty,
  • UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Wolontariat polska pomoc 2015“ + numer projektu

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej do dnia 3 czerwca 2015 r. w godzinach od 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00.Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ.

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.

 

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do dnia 17 lipca 2015 r.

 

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2015 roku i w 2014 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Wolontariat polska pomoc 2014”, na realizację którego przeznaczyło 1 196 988,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych).

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

 

w górę

Tagi