Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania publicznego "Wolontariat polska pomoc 2013"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs na realizację zadania:

Wolontariat polska pomoc 2013

 

Celem zadania będzie: wyłonienie najlepszych projektodawców, którzy będą realizować projekty wolontariackie na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD.

 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

1 250 000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Zarejestrować się na stronie http://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007-2013 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście na Dziennik Podawczy MSZ,
  • dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie powinny dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Wolontariat polska pomoc 2013“

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23 do dnia 22 marca 2013 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do dnia 31 maja 2013 r.

 

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2013 roku i w 2012 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie „Wolontariat polska pomoc 2012”, na realizację którego przeznaczyło 1 006 356,00 zł (słownie: jeden milion sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych).

W roku 2013 MSZ nie realizowało jeszcze zadań tego samego rodzaju.

w górę

Tagi