Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania publicznego "Polska pomoc rozwojowa 2019"

 

OGŁOSZENIE KONKURSU

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert:

Polska pomoc rozwojowa 2019

 

1. Rodzaj zadania publicznego: pomoc rozwojowa.

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych, zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2019", w odniesieniu do krajów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem.

 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

22 100 000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy złotych).

 

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk oraz jej jednostki naukowe i organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku II modułu ofert modułowych zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia
1 stycznia 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2020 r. 

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

 

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

 

6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

 

1) Aby wziąć udział w konkursie należy: 

  • zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent otrzyma dane dostępowe (login, hasło) pozwalające na logowanie się w aplikacji. Nie dotyczy to oferentów, którzy posiadają już konta. Rejestracja kolejnego konta nie zostanie przyjęta,
  • po uaktywnieniu konta zalogować się do aplikacji, w celu uzyskania dostępu do formularza
  • wypełnić formularz oferty on-line i wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za
  • pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • wydrukować, podpisać i dostarczyć ofertę w jednym egzemplarzu pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

 

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę w 1 egzemplarzu należy przesłać na adres: 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2019“ ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta i numeru oferty wygenerowanego z aplikacji https://portal.polskapomoc.gov.pl

 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 9 stycznia 2019 r. do godz. 16.15. 

Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały opiniowaniu przez Komisję. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

 

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 25 marca 2019 r.

 

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

 

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne z zakresu pomocy rozwojowej, na realizację których przeznaczono następujące kwoty:

1) „Polska pomoc rozwojowa 2018” – 18 338 716, 70 PLN (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset szesnaście złotych 70/100);

2) „Polska pomoc rozwojowa 2017” – moduł II na rok 2018 – 11 575 529,68 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 68/100.

 

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne z zakresu pomocy rozwojowej, na realizację których przeznaczono następujące kwoty:

3) „Polska pomoc rozwojowa 2017” – 19 381 636,26 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 26/100);

4) „Polska pomoc rozwojowa 2016” – moduł II na rok 2017 – 5 661 527,00 PLN (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 00/100.

 

9. Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

w górę

Tagi