Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania publicznego "Polska pomoc humanitarna na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii 2013"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na realizację zadania:

„Polska pomoc humanitarna na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii 2013”

 

Celem zadania jest: realizacja działań humanitarnych na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii w odpowiedzi na konflikt w Syrii.

 

Celem zadania jest w szczególności: wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, na realizację zadania wpisującego się w zakres działań humanitarnych na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii.1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

2 500 000,00 zł
(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

 

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem wniosku Wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z konkursu wraz z załącznikami.

 

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Warunki realizacji zadania określa szczegółowo Regulamin konkursu.

 

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać formularz wniosku wraz z załącznikiem nr 1 (harmonogram projektu) oraz załącznikiem nr 2 (budżet projektu), dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a następnie wypełnić go zgodnie z Regulaminem konkursu i na podstawie instrukcji zawartych we wzorach.

2) Prawidłowo przygotowany, wypełniony i podpisany wniosek projektowy wraz załącznikami określonymi w punktach 5.8.1 – 5.8.5 Regulaminu konkursu, tj.:

  • Dokumentem potwierdzającym status wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
  • Budżetem projektu zawierający kalkulację kosztów;
  • Harmonogramem projektu;
  • CV koordynatora projektu po stronie polskiej;
  • Listem intencyjnym od partnerów zagranicznych uczestniczących w realizacji projektu.

należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Polska pomoc humanitarna na rzecz uchodźców syryjskich
w Libanie i Jordanii 2013“

 

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23 do dnia 23 kwietnia 2013 r. w godzinach od 9.00 do 15.00. Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez komisję na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 17 maja 2013 r.

 

6. Osoby kontaktowe:

Olga Piaskowska, tel. 22 523 9038, email: olga.piaskowska@msz.gov.pl

Katarzyna Kot-Majewska, tel. 22 523 8432, email: katarzyna.kot-majewska@msz.gov.pl

w górę

Tagi