Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania publicznego "Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs na realizację zadania:

„Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013”

 

Celem zadania jest realizacja:

1) działań rozwojowych, w tym wsparcia demokratyzacyjnego i transformacyjnego oraz

2) edukacji globalnej

odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2013 r.”

 

Celem konkursu jest w szczególności wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe na realizację zadań odpowiadających założeniom ww. Planu.

 

1.             Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

 

2.             Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 

3.             Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

4.             Termin i sposób składania wniosków projektowych:

 

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • być zarejestrowanym na stronie http://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2012 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ,
  • dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników.

 

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie powinny dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„ Konkurs – Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013“

 

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23 do dnia 24 stycznia 2013 roku w godzinach od 9.00 do 15.00. Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 

5.      Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia  27 lutego 2013 r.

 

6.      Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

 

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

 

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne:

„Edukacja rozwojowa 2011”, w ramach którego na realizację zadania III dotyczącego współfinansowania projektów w dziedzinie edukacji rozwojowej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP (w szczególności ze środków Komisji Europejskiej), przeznaczono kwotę 267 030, 00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści złotych).

w górę

Tagi