Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania „Polska pomoc rozwojowa 2012”

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na realizację zadania:

Polska pomoc rozwojowa 2012"

Celem zadania jest: realizacja działań rozwojowych odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2012" dotyczących krajów i priorytetów objętych tym Planem.

Celem zadania jest w szczególności: wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne na realizację zadań odpowiadających założeniom Planu.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

24 260 000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy)  PLN.

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • być zarejestrowanym na stronie http://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2011 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła
  • logować się po uaktywnieniu konta zapomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ
  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście na Dziennik Podawczy MSZ
  • dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
Konkurs - Polska pomoc rozwojowa 2012"

lub złożyć na Dziennik Podawczy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23 do dnia 6 grudnia 2011 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/, w terminie do dnia 10 lutego 2012 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne:
„Pomoc rozwojowa 2011" na realizację, którego przeznaczono kwotę 22 354 890 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) PLN.

W roku 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne:
„Pomoc zagraniczna 2010" na realizację, którego przeznaczono kwotę 19 424 723,14 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote i czternaście groszy) PLN.

w górę

Tagi