Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania „Edukacja rozwojowa 2011”

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

Minister Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
ogłasza konkurs na realizację zadania:

Edukacja rozwojowa 2011"

Celem zadania jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań w dziedzinie edukacji rozwojowej, a w szczególności: wybór i dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

1 355 000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) PLN.

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/ i http://www.polskapomoc.gov.pl/, Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.men.gov.pl/ oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się
z  regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

Po dokonaniu rejestracji wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawca może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w MSZ zgodnie z ppkt. 2).
  • Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2010 powinni korzystać znadanego im loginu i hasła.

UWAGA: Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Wnioski projektowe wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs - Edukacja Rozwojowa 2011"

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dnia 28 lutego 2011 r. do godz. 15.00.

Wnioski projektowe doręczone do siedziby MSZ  bezpośrednio albo za pośrednictwem poczty lub kuriera po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/, w terminie do dnia 8 kwietnia 2011 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

W roku 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania:
„Edukacja rozwojowa 2010" - działania organizacji pozarządowych - kwota 834 100 PLN
„Edukacja rozwojowa 2010" - działania jednostek samorządu terytorialnego - kwota 78 450 PLN
„Edukacja rozwojowa 2010"- działania publicznych szkół wyższych i instytutów badawczych - kwota 254 111 PLN

na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 1 166 661 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) PLN.

w górę

Tagi