Polska pomoc

Konkurs na projekty z edukacji rozwojowej

Fundacja Edukacja dla Demokracji - zwycięzca konkursu MSZ na realizację zadania „Edukacja rozwojowa - 2007" - zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej.

Edukacja rozwojowa to edukacja, która ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie, ułatwia zrozumienie globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłania do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz pobudza osobiste zaangażowanie i świadome działanie na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

O dotacje można się ubiegać w ramach trzech ścieżek finansowania: Wydawniczej, Szkoleniowej i Popularyzatorskiej. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Ścieżek Wydawniczej i Szkoleniowej upływa 13 lipca 2007 r., zaś w ramach Ścieżki Popularyzatorskiej termin upływa 3 sierpnia 2007 r.

Projekty powinny dotyczyć następujących priorytetowych obszarów tematycznych:

Temat 1:      Wolontariat zagraniczny jako forma edukacji rozwojowej

Temat 2:      Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju

Temat 3:      Skala, przejawy, przyczyny i konsekwencje ubóstwa na świecie oraz stan realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu i edukacji rozwojowej znajdują się na stronach Fundacji Edukacja dla Demokracji http://www.edudemo.org.pl/. Więcej wiadomości o edukacji rozwojowej można znaleźć również na stronach http://www.polskapomoc.gov.pl/ oraz Tygodnia Edukacji Globalnej http://www.tydzienedukacjiglobalnej.pl/.

W ramach przygotowania do składania wniosków odbędą się w lipcu: spotkanie informacyjne, telekonferencja, szkolenia oraz wizyta studyjna, więcej informacji na ten temat również na stronie http://www.edudemo.org.pl/.

Program Edukacji Rozwojowej jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. (http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/)

w górę

Tagi