Polska pomoc

Konkurs na pomoc humanitarną dla Sudanu Południowego

   

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

POMOC HUMANITARNA DLA SUDANU POŁUDNIOWEGO

Celem zadania jest realizacja projektu z zakresu pomocy humanitarnej, którego beneficjentem będzie w szczególności ludność zamieszkująca lub przebywająca na terenie Sudanu Południowego.

 1. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi 1 000 000,00 PLN.
 3. Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 2008-12-31.
 4. Termin składania ofert konkursowych: 2008-08-21 (decyduje data wpływu wniosku). Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia 2008-09-08.
 6. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta. Przy przygotowaniu ofert prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi dla organizacji pozarządowych oraz Ogólnymi warunkami dotacji udzielanych ze środków MSZ.
 7. W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało zadanie z zakresu pomocy humanitarnej dla Darfuru na łączną kwotę 945.561,49 PLN.
 8. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  • Zarejestrować organizację jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl)
   ZAREJESTRUJ UŻYTKOWNIKA PORTALU.
   Jeśli organizacja ma już aktywne konto należy zalogować się w systemie: LOGOWANIE
   Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Organizacja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.
  • Wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ.
  • Podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (ofertę konkursową) w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie "Pomoc humanitarna dla Sudanu Południowego" przesłać na adres:

   Ministerstwo Spraw Zagranicznych
   Departament Współpracy Rozwojowej
   Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa


   lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

   Oferty muszą wpłynąć do MSZ do dnia 2008-08-21 do godz. 15:00 (uwaga: decyduje data wpływu).
 9. Przy przygotowaniu projektów prosimy o zapoznanie się z dokumentami:
  Regulamin konkursu i Ogólne warunki umowy dotacji.

 10. Pozostałe dokumenty wymagane do wzięcia udziału w konkursie Ministra dostępne będą po zarejestrowaniu organizacji jako użytkownika portalu polska pomoc.

UWAGA: Organizacje, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE
co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

w górę

Tagi