Polska pomoc

Konkurs grantowy "Wsparcie Demokracji 2014"

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza trzecią edycję konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji”, którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD a jednocześnie określonych w raporcie „Freedom in the World 2013” jako „częściowo wolne” lub „bez wolności”.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 4 200 tys. zł. W ramach programu "Wsparcie Demokracji 2014" dofinansowanie uzyskają również projekty modułowe wybrane do realizacji w roku 2013 oraz projekty wyłonione w drodze zapytań ofertowych.

W ramach otwartego konkursu grantowego Fundacja planuje dofinansowanie projektów na rzecz krajów:

  • Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina (co najmniej 70% środków przeznaczonych na konkurs grantowy);
  • Tadżykistan, Tunezja (do 30% środków przeznaczonych na konkurs grantowy).

Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

O granty mogą ubiegać się:

  • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Termin składania wniosków upływa 23 grudnia 2013 r.

Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: formularze2014.solidarityfund.pl.

Więcej informacji o konkursie: http://solidarityfund.pl/pl/wsparcie-demokracji/konkurs-grantowy-2014.

Program "Wsparcie Demokracji" finansowany jest ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

w górę

Tagi