Polska pomoc

Konkurs grantowy PAH

Polska Akcja Humanitarna planuje wydanie trzech książek poświęconych tematyce rozwojowej. W związku z tym ogłaszamy konkurs grantowy, w ramach którego zdobyć można dofinansowanie projektu obejmującego badania terenowe, zbieranie materiałów w krajach Globalnego Południa. Konkurs adresowany jest do autorów/ek otwartych na problematykę globalnych współzależności i ich konsekwencji, zarówno szans i zagrożeń, dla mieszkańców krajów Globalnego Południa. Zaproszenie kierujemy do młodych badaczy/ek, dziennikarzy/ek, przedstawicieli/ek środowiska akademickiego.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej interesujących projektów, których rezultatem będą  wysokiej jakości publikacje, przybliżające polskiemu społeczeństwu problemy krajów najuboższych i przedstawiające zagadnienia globalnych współzależności, międzynarodowej współpracy rozwojowej, stan i uwarunkowania realizacji Milenijnych Celów Rozwojowych. Wybrani autorzy wyjadą do kraju wskazanego w zgłoszonym przez siebie projekcie, gdzie będą mieli możliwość zebrania materiałów do przygotowywanej w ramach projektu publikacji. Rejonem szczególnego zainteresowania PAH jest kontynent afrykański.

Tematy objęte konkursem:

  • Prawo do wody i należytych warunków sanitarnych
  • Prawo do edukacji
  • Prawo do żywności
  • Prawo do życia w godnych warunkach
  • Prawo do życia i zdrowia, w szczególności podczas katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.

Obszary horyzontalne:

  • Zmiany klimatyczne
  • Kwestie Gender w rozwoju krajów globalnego Południa
  • Partycypacja społeczna
  • Wpływ i odpowiedzialność Unii Europejskiej oraz w szczególności Polski na tematy konkursu.

Przyznane mogą być trzy granty, każdy o wartości 22 000,00 PLN, które sfinansują proces przygotowania publikacji, w tym koszty badań terenowych. Wydanie publikacji pozostanie w gestii Polskiej Akcji Humanitarnej.

Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy i powinien zakończyć się do 30 lipca 2012 roku oddaniem rękopisu publikacji.

Grupy rekomendowane do objęcia badaniem to kobiety, dzieci, osoby niepełnosprawne oraz uchodźcy i osoby wewnętrznie przesiedlone (IDPs), repatrianci, mieszkańcy slumsów i dzielnic ubóstwa - jako grupy najbardziej poszkodowane i bezbronne wobec skutków ubóstwa, konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych.

w górę

Tagi