Polska pomoc

Konkurs "Wolontariat polska pomoc 2009"

 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2009

Celem zadania jest realizacja projektów WOLONTARIAT zgodnie z „Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2009".

1. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania
wynosi 1 200 000,00 PLN.

3. Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 2009-12-31.

4. Termin składania ofert konkursowych: 2009-03-09 (decyduje data wpływu wniosku). Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty będą oceniane przez Zespół Konkursowy na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia 2009-05-11.

6. W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznychsfinansowało zadania polegające na realizacji projektów WOLONTARIAT na łączną kwotę 888 672,36 PLN.

7. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta. Przy przygotowaniu ofert prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, Wytycznymi dla organizacji pozarządowych, Ogólnymi warunkami umowy dotacji udzielanych ze środków MSZ oraz Ogólnymi warunki umowy wolontariusz - organizacja wysyłająca.

8. W ofercie projektu organizacja pozarządowa zobowiązana jest zgłosić konkretnego kandydata (kandydatów) na wolontariusza. Dopuszczalne jest zgłoszenie maksymalnie dwóch wolontariuszy do jednego projektu WOLONTARIAT.

9. Konkurs przebiega dwuetapowo:

  • a. W pierwszej kolejności ocenie Zespołu Konkursowego podlegają wnioski projektowe. Lista wstępnie wyselekcjonowanych wniosków projektowych zostanie ogłoszona do dnia 2009-03-23.
  • b. W kolejnym etapie wolontariusze zgłoszeni do projektów wstępnie wyselekcjonowanych będą zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez MSZ (w terminie 29 marca - 5 kwietnia, 19 - 26 kwietnia lub 26 kwietnia -3 maja 2009 r.), a także do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

10. Dotacja zostanie przyznana organizacjom, których wnioski i kandydaci na wolontariuszy zakończą oba etapy konkursu, zgodnie z postanowieniami pkt. 8 Regulaminu konkursu.

11. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a. Zarejestrować organizację jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl)
ZAREJESTRUJ UŻYTKOWNIKA PORTALU. Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line.
Jeśli organizacja ma już aktywne konto, należy zalogować się w systemie: LOGOWANIE. Organizacja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

b. Wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ.

c. Podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (ofertę konkursową) w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami oraz z dopiskiem na kopercie "Wolontariat polska pomoc 2009 - kraj beneficjenta " przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa


lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

Oferty muszą wpłynąć do MSZ do dnia 2009-03-09 do godz. 15:00 (uwaga: decyduje data wpłynięcia wniosku do MSZ).

12. Przy przygotowaniu projektów prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

Regulamin konkursu
Wytyczne dla organizacji pozarządowych
Ogólne warunki umowy dotacji
Wzór  umowy wolontariusz - organizacja wysyłająca

13. Pozostałe dokumenty wymagane do wzięcia udziału w konkursie Ministra dostępne będą po zarejestrowaniu organizacji jako użytkownika portalu polska pomoc.

14. Organizacje mają możliwość wypełnienia FISZKI INFORMACYJNEJ (umieszczenie podstawowych danych organizacji na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl/wolontariat ma na celu stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi Programem wolontariat polska pomoc a potencjalnymi wolontariuszami). Wypełnienie fiszki nie jest obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie).

UWAGA: Organizacje, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

w górę

Tagi